HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
PIT 2

Oświadczenie PIT-2 w 2022 r.

Złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-2 po zmianach od 10 marca 2022 r.

Podatek dochodowy (z zastrzeżeniem art. 29-30f ustawy o PDOF), pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali (art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF):

19099 page 0001

Kwota zmniejszająca podatek:
dochód zwolniony z opodatkowania:
30 000 zł x 17% = 5 100 zł

Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy pracownika wynosi
(złożone oświadczenie PIT-2):
425 zł (1/12 x 5 100 zł)

Dochód:
Za dochód uważa się:

  • uzyskane w ciągu miesiąca kalendarzowego przychody (oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego, wypłacane przez płatnika)
  • po odliczeniu miesięcznych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów
  • potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne
  • oraz ulgi dla klasy średniej.

Po zmianach od 10 marca 2022 r.:
Zaliczkę na podatek dochodowy obliczoną w sposób określony w przepisach ustawy o PDOF zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:
1.
nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo otrzymuje emeryturę lub rentę za pośrednictwem płatnika i złożył wniosek, o którym mowa w art. 34 ust. 2a
wniosek EPD-18

 Organ rentowy na sporządzony na piśmie wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku bez pomniejszania o kwotę określoną w art. 32 ust. 3 od miesiąca, w którym otrzymał wniosek, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał wniosek, nie miał możliwości jego uwzględnienia. Wniosek ten dotyczy również kolejnych lat podatkowych, chyba że podatnik wycofa wniosek.

2.
nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną

3.
nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3
4.
nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z FP lub z FGŚP
5.
ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia
(art. 32 ust. 3 ustawy o PDOF).


Ważne:

Od 10 marca 2022 r. pracownik pobierający świadczenia emerytalno – rentowe ma możliwość wyboru płatnika (ZUS/KRUS lub pracodawca) stosującego kwotę zmniejszającą podatek: 425 zł. Złożenie w dowolnym momencie danego roku oświadczenia PIT-2 pracodawcy zobowiązuje go do stosowania kwoty zmniejszającej najpóźniej odd miesiąca następnego (art. 32 ust. 3aa ustawy o PDOF).

Pracownik prowadzący działalność gospodarczą rozliczaną według skali podatkowej:
nie może skutecznie złożyć pracodawcy oświadczenia PIT-2. Kwotę zmniejszającą podatek rozliczy w ramach działalności.

Pracownik prowadzący działalność gospodarczą rozliczaną podatkiem liniowym/ryczałt/karta podatkowa:
może skutecznie złożyć pracodawcy oświadczenia PIT-2. Kwota zmniejszająca podatek przysługuje tylko w przypadku rozliczenia podatku według skali: 17%/32%.

Pracownik zawiesił prowadzenie działalność gospodarczej
może skutecznie złożyć pracodawcy oświadczenia PIT-2. Przy zawieszonej działalności nie uzyskuje dochodów. 

PAMIĘTAJ:
Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 (PIT-2) nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie (art. 32 ust. 3a ustawy o PDDOF).

Jeżek Przemysław
Szkolenia:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/