HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 9

Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy

Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od 1 stycznia 2022 r.

Osoby wykonujące usługi m. in na podstawie umów zlecenia i o dzieło skorzystają z:
nowej kwoty zmniejszającej podatek:
5 100 zł (przy dochodzie do 30 000 zł x 17%) oraz 

podwyższonego progu podatkowego:
120 000 zł.
Zleceniobiorcy nie będą mogli jednak odliczyć składki zdrowotnej w wysokości 7,75% od podatku. Nie skorzystają też z ulgi dla klasy średniej.
Art. 41. 1. ustawy o PDOF:
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz  jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 (m.in. umowy zlecenia, dzieło, kontrakty menedżerskie)
oraz
art. 18 (prawa majątkowe)
osobom określonym w art. 3 ust. 1 (osoby fizyczne) są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
W art. 41 dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
Jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o niepobieranie zaliczek (o których mowa w ust. 1) płatnik nie pobiera zaliczek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.

Nowy przepis dotyczący wnioskowania o niepobieranie zaliczek na podatek interpretowany był na wszelkie różne sposoby – ze względu (zdaniem większości) na niejasny zapis w ustawie o PDOF:
cyt.:
Jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o niepobieranie zaliczek, o których mowa w ust. 1, płatnik nie pobiera zaliczek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Prawo do złożenia wniosku przysługuje podatnikowi, którego roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz który nie osiąga innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi od tego płatnika, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem pomniejszenia, o którym mowa w art. 32 ust. 3, lub są opłacane na podstawie art. 44 ust.

Bardziej precyzyjne wyjaśnienie zostało uwzględnione w wydanym komentarzu do ustawy:
Prawo do złożenia wniosku przysługiwać będzie podatnikowi, którego roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (tj. kwoty: 30 000 zł), oraz poza dochodami od tego płatnika podatnik nie uzyskuje innych dochodów, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem pomniejszenia o którym mowa w art. 32 ust. 3 (dochody z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek w wysokości 1/12 m.in. stosunek pracy) lub są opłacane na podstawie art. 44 ust.

Reasumując:
aby złożyć taki wniosek dokument musi spełnić dwa warunki:

  • roczne dochody nie mogą przekroczyć kwoty 30 000 zł
  • w tym samym roku nie można osiągać dochodów z innych źródeł, od których pobierane są zaliczki na podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej (umowa o pracę lub działalność gospodarcza rozliczana według skali podatkowej).

Wniosek do pobrania: „Pobierz artykuł”

Wniosek niepobieranie zaliczki

Jeżek Przemysław