HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Ustawa o PDOF 20

Dieta w podróży służbowej

Wysokość diety w podróży służbowej po zmianach od 28 lipca 2022 r. 
Rozliczenie podatkowo – składkowe

30 czerwca 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, zgodnie z którym dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 38 zł za dobę podróży. Rozporządzenie to zostało opublikowane w opublikowane w Dzienniku Ustaw z 13 lipca 2022 r. (poz. 1481) i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – czyli 28 lipca 2022 r.

Podróż służbowa krajowa:
Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 38 zł za dobę podróży (do 27 lipca 2022 r. dieta wynosiła 30 zł za dobę podróży). Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
mniej niż 8 godzin:
dieta nie przysługuje

od 8 do 12 godzin:
przysługuje 50% diety

ponad 12 godzin:
przysługuje dieta w pełnej wysokości

jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę:
za każdą dobę przysługuje dieta:
w pełnej wysokości

za niepełną, ale rozpoczętą dobę
do 8 godzin:  
przysługuje 50% diety

ponad 8 godzin:                               
przysługuje dieta w pełnej wysokości
(§ 7 ust. 1-2 rozporządzenia w sprawie podróży).
Kwotę diety (38 zł) zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
śniadanie:     
25% diet
obiad:
50% diet
kolacja:          
25% diety
(§ 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie podróży).

Ważne:
Nowa wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (38 zł) to:

20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej
wyniesie 7,60 zł (20% x 38 zł)

poprzednio 6 zł (20% x 30 zł)
ryczałt za nocleg
wyniesie 57 zł (150% x 38 zł)

poprzednio 45 zł (150% x 30 zł)
zwrot udokumentowanych kosztów noclegu
w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety
do 760 zł (20 x 38 zł)

poprzednio do 600 zł (20 x 30 zł).

Przykład
W dniu 25 lipca 2022 r. pracownik o godzinie 700 wyjechał w krajową podróż służbową. Przejazd do celu podróży trwał 4 godziny. Pracownik powrócił do domu 31 lipca 2022 r. o godzinie 1200. W trakcie podróży służbowej pracownik nie miał zapewnionego wyżywienia.

Ustalenie wysokości przysługującej diety:
Podróż trwała łącznie 6 dób i 5 h:

za każdą rozpoczętą dobę podróży służbowej od 25 do 28 lipca 2022 r.: od 700 do 700
3 doby x 30 zł = 90 zł
za każdą rozpoczętą dobę podróży służbowej od 28 do 31 lipca 2022 r.: od 700 do 700
3 doby x 38 zł = 114 zł
za niepełną dobę w podróży 31 lipca 2022 r.: od 700 do 1700
5 h = 19 zł (38 zł x ½)

Łączna kwota diety wyniosła: 223 zł (90 zł + 114 zł + 19 zł).

Przykład
Pracownik (w wieku 32 lat) w dniu 12 października 2022 r. odbył krajową podróż służbową, która trwała 20 godzin.
W ramach tej podróży miał zapewniony nocleg ze śniadaniem.

Na fakturze wskazano:
usługa hotelowa:
185 zł

śniadanie:
35 zł

Pracownikowi przysługuje pełna dieta w wysokości 38 zł, którą należy pomniejszyć o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, w postaci śniadania, tj. o 9,50 zł (38 zł x 25%). W związku z tym pracownik tytułem diety otrzyma: 28,50 zł (38 zł – 9,50 zł). Na poczet kosztów wyżywienia wydatkowano kwotę: 63,50 zł (35 zł + 28,50 zł). Z tego kwotę w wysokości 25,50 zł (63,50 zł – 38 zł) należy zaliczyć do przychodu pracownika ze stosunku pracy, podlegającego opodatkowaniu i składkowaniu.
Rozliczenie wynagrodzenia za miesiąc październik 2022 r. wraz z rozliczeniem delegacji:
Pracownikowi przysługują:
koszty uzyskania przychodów w podstawowej wysokości: 250 zł oraz

kwota zmniejszająca podatek w wysokości: 300 zł

rozliczenie


Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:

Okladka ebook 2