HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Dodatek stażowy a zwolnienie tytułem działania siły wyższej

Jednym ze składników wynagrodzenia przysługującym pracownikom objętych ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022 r. poz. 530) zwana dalej ustawą o p.s. oraz ustawą z dnia 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U z 2023 r. poz. 1917), zwana dalej ustawą o p.u.p. jest dodatek za wieloletnią pracę tzw. dodatek stażowy. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (art. 38 ust. 1 ustawy o p.s. i art. 22 ust. 1 ustawy o p.u.p.).
Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu
1.
za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz 
2.
za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik samorządowy otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego (§ 7 ust. 2 rozporządzenia o p.s.).
Powyższa regulacja, gwarantująca zachowanie prawa do dodatku, dotyczy okresów pobierania
1.
wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
2.
zasiłku opiekuńczego
Dodatek stażowy nie przysługuje za okresy pobierania
1.

zasiłku macierzyńskiego
2.
świadczenia rehabilitacyjnego.
Do pomniejszenia dodatku stażowego za okresy nieprzepracowane stosuje się odpowiednio § 11-12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, zwane dalej rozporządzeniem o wynagradzaniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 927).
Przepisy wprowadzają dwie metody pomniejszania stałego miesięcznego wynagrodzenia. Wybór odpowiedniej metody uzależniony jest od przyczyn nieprzepracowania pełnego miesiąca.

Dodatek stażowy a zwolnienie tytułem działania siły wyższej
Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli będzie niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.
Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje za dni, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego (§ 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych). Dodatek stażowy wypłaca się więc w całości tylko obok zasiłku i wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego.
W wyniku tego dodatek za wieloletnią pracę za okres zwolnienia powinien zostać pomniejszony o 50%.
Wysokość wynagrodzenia za okres zwolnienia ustala się na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Stałe składniki wynagrodzenia pomniejsza się zgodnie z § 11-12 rozporządzenia.
Przykład
Pracownik nie wykonywał pracy w wymiarze 16 h (2 dni) z powodu korzystania ze zwolnienia tytułem działania siły wyższej. Oprócz płacy zasadniczej w wysokości 4 500 zł, pracownik otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 8% płacy zasadniczej i zmienną premię regulaminową. W miesiącu korzystania ze zwolnienia, wymiar czasu pracy wyniósł 168 h i poza płacą zasadniczą pracownik uzyskał zmienną premię regulaminową za czas efektywnej pracy w wysokości 450 zł. W związku z wykorzystaniem zwolnienia w wymiarze 2 dni (16 h), należy obliczyć wynagrodzenie za okres tego zwolnienia wynikające ze stałych i zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi za dany miesiąc i rozliczyć połowę tej kwoty.

Wynagrodzenie zasadnicze
4 500 zł : 168 h = 26,79 zł

26,79 zł x 16 h = 428,64 zł
428,64 zł x 50% = 214,32 zł
(4 500 zł – 214,32 zł) = 4 285,68 zł
Dodatek stażowy
4 285,68 zł x 8% = 342,85 zł
Zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc
przysługujące za ten miesiąc należy zsumować i podzielić przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym miesiącu i obliczyć wynagrodzenie za 2 dni (16 h) zwolnienia od pracy

[450 zł : 152 h (168 h – 16 h)] = 2,96 zł
2,96 zł x 16 h (liczba godzin niewykonywania pracy) = 47,36 zł
47,36 zł x 50% = 23,68 zł
Łącznie wynagrodzenie za dany miesiąc wyniesie
5 102,21 zł (4 285,68 zł + 450 zł + 342,85 zł zł + 23,68 zł).

Najbliższe szkolenie 
Rozliczanie Wynagrodzeń Pracowników Sfery budżetowej w 2024 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
18 stycznia 2024 r.
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/rozliczanie-wynagrodzen-pracownikow-sfery-budzetowej-w-2024-r-dodatkowe-wynagrodzenie-roczne/