HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Wynagrodzenie za część miesiąca e-ZLA z kodem „C”

Wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w razie choroby pracownika i kod literowy "C" na e-ZLA

Pracownikowi, któremu wynagrodzenie za pracę określono w stałej miesięcznej wysokości należy jego wysokość odpowiednio pomniejszyć w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca np.: w sytuacji wystąpienia niezdolności do pracy lub innej nieobecności w pracy związanej m.in. z wezwaniem pracownika do sądu jako świadka, okresem wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych itp.
Zasady pomniejszania stałego miesięcznego wynagrodzenia reguluje
§ 11-12
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, zwane dalej rozporządzeniem o wynagradzaniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 927).
Przepisy wprowadzają dwie metody pomniejszania stałego miesięcznego wynagrodzenia. Wybór odpowiedniej uzależniony jest od przyczyn nieprzepracowania pełnego miesiąca.
Wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego
§ 11 rozporządzenia o wynagradzaniu
W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
§ 12 rozporządzenia o wynagradzaniu
W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia – miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Przepis ten stosuje się także w przypadku obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca.
Sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wynikający z § 11-12 rozporządzenia nie będzie miał jednak zastosowania do pracownika znajdującego się w tzw. okresie wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych lub innych przyczyn za które pracownik nie zachowuje prawa do świadczeń chorobowych.
Z przepisu wynika, iż metody te stosujemy tylko i wyłącznie w przypadku nieobecności w pracy z tytułu którego wypłacane są świadczenia chorobowe (wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego lub wypadkowego § 11), z innych przyczyn niż choroba pracownika (§ 12).

MRPiPS

W stanowisku z 19 lipca 2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uznało podobnie
(…)
w takim przypadku ma zastosowanie reguła określona w art. 80 Kodeksu pracy, w myśl której pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną (…). Zdaniem resortu pracy nie stosuje się wówczas § 11 rozporządzenia o wynagrodzeniu, a obliczając to wynagrodzenie należy (…) kwotę miesięcznego wynagrodzenia pracownika określonego stawką miesięczną w stałej wysokości podzielić przez odpowiadającą wynagrodzeniu miesięcznemu liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (tj. nominalny czas pracy) i ustalone w ten sposób wynagrodzenie za 1 godzinę pracy pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika.

Kod literowy „C” na e-ZLA
oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu. Wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności.

Przykład
Pracownik zatrudniony od 1 czerwca 2024 r. stał się niezdolny do pracy w okresie od 26 czerwca do 6 lipca 2024 r. (11 dni). Pracownik posiada udokumentowany 10 letni okres podlegania obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Na zwolnieniu lekarskim e-ZLA widnieje kod literowy „C”. Za pierwsze 5 dni niezdolności do pracy pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia chorobowego.
Pracownik wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości 4 750 zł. W czerwcu przepracował 136 h. W celu ustalenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca należy
4 750 zł : 160 h (wymiar czasu pracy) = 29,69 zł
29,69 zł x 136 h (godziny faktycznie przepracowane)
4 037,84 zł wynagrodzenie za pracę należne za czerwiec  2024 r.

Przykład
Pracownik (wiek 29 lat) zatrudniony od 1 marca 2024 r. w systemie podstawowym, pełny wymiar czasu pracy z wynagrodzeniem ustalonym w stałej miesięcznej wysokości 5 400 zł, stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 11 do 22 marca 2024 r. (12 dni). Pracownik posiada udokumentowany 10 letni okres podlegania obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Na zwolnieniu lekarskim e-ZLA widnieje kod literowy „C”. Za pierwsze 5 dni niezdolności do pracy pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia chorobowego.
Wynagrodzenie za pracę za marzec 2024 r. wyniesie
obniżenie wynagrodzenia za okres pobierania świadczeń chorobowych
5 400 zł : 30 dni = 180 zł
180 zł x 7 dni (12 dni – 5 dni) = 1 260 zł
wysokość wynagrodzenia za godziny faktycznie przepracowane
5 400 zł : 168 h = 32,14 zł
[168 h – 40 h (5 dni x 8 h bez prawa do świadczeń chorobowych) = 128 h
32,14 zł x 128 h = 4 113,92 zł
4 113,92 zł – 1 260 zł = 2 853,92 zł.
Wynagrodzenie chorobowe za 7 dni niezdolności do pracy wyniosło
[5 400 zł – (5 400 zł x 13,71%)] = 5 400 zł – 740,34 zł = 4 659,66 zł
4 659,66 zł : 30 dni = 155,32 zł
155,32 zł x 80% = 124,26 zł
124,26 zł x 7 dni = 869,82 zł.
Łączny przychód
3 723,74 zł (2 853,92 zł + 869,82 zł).
U pracownika stosuje się
podstawowe koszty uzyskania                  
250 zł
kwotę zmniejszającą podatek                    
300 zł (1/12 z 3 600 zł).
Pracownik nie jest uczestnikiem PPK.

LP wynagrodzenie za część miesiąca

Jeżek Przemysław
Szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/category/szkolenia/szkolenia-kadrowo-placowe/

wynagrodzenia i zasiłki w 2024