HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Dzień wolny za święto w sobotę a wysokość wynagrodzenia

Udzielenie dnia wolnego za święto 6 stycznia 2024 r. w innym miesiącu

Pracownicy wykonujący pracę w stałym rozkładzie czasu pracy od poniedziałku do piątku w przypadku święta przypadającego w sobotę muszą otrzymać inny dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Taka sytuacja wystąpi 6 stycznia 2024 r.

styczeń

W styczniu 2024 r. wymiar czasu pracy wynosi
art. 130 k.p.

(40 h x 4 pełne tygodnie liczone od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego) + (8 h x 3 dni „wystające” poza pełne tygodnie przypadające od poniedziałku do piątku 29-31 stycznia) – (8 h x 2 święta przypadające od poniedziałku do soboty 1 i 6 stycznia) 160 h + 24 h – 16 h = 168 h.
6 stycznia 2024 r. przypada w sobotę i obniża wymiar czasu pracy o 8 h, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca przy obliczaniu wymiaru czasu pracy i zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może obligować pracodawcę do wyznaczenia za ten dzień dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Pracownik wykonujący pracę od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy w styczniu 2024 r. przepracowałby łącznie 22 dni tj. 176 h, stąd obowiązek udzielenia dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego.
Przykład
Z pracownikiem wynagradzanym stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości 4 750 zł zawarto umowę o pracę 8 stycznia 2024 r. Pracownik wykonuje pracę w systemie podstawowym, praca od poniedziałku do piątku po 8 h. Za święto przypadające 6 stycznia  2024 r. pracodawca wskazał inny dzień wolny dla wszystkich pracowników 2 lutego 2024 r. Pracownik objęty jest 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym styczeń-marzec 2024 r. Pracownik nie przepracował wszystkich godzin niż wynikało to z wymiaru czasu pracy

(2 lutego 2024 r. zakład nieczynny – 8 h). Pomimo tego pracownik zachował prawo do pełnego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 4 750 zł.
Przykład
Z pracownikiem, wynagradzanym stawką godzinową w wysokości 28 zł/h, zawarto umowę o pracę 1 lutego 2024 r. Pracownik wykonuje pracę w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 8 h. Za święto przypadające 6 stycznia 2024 r. pracodawca wskazał inny dzień wolny dla wszystkich pracowników 23 lutego 2024 r. Pracownik objęty jest 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym styczeń-marzec 2024 r.

Wynagrodzenie za pracę za luty 2024 r. wyniosło
28 zł x 20 dni x 8 h = 4 480 zł

28 zł x 1 dzień (23 luty 2024 r.) x 8 h = 224 zł
Łącznie wynagrodzenie
4 704 zł (4 480 zł + 224 zł).

Pracownik objęty jest 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym rozpoczynającym się od stycznia roku kalendarzowego. Dzień wolny, za święto 6 stycznia 2024 r. pracodawca wyznaczył na 2 lutego  2024 r. Pracownik wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8 h. Zgodnie z rozkładem czasu pracy w styczniu pracownik miał do przepracowania 176 h (wymiar czasu pracy w styczniu 168 h) w lutym 160 h (wymiar czasu pracy w lutym 168 h) w marcu 168 h (wymiar czasu pracy w marcu 168 h). 17 lutego 2024 r. nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, zwane dalej rozporządzeniem o wynagradzaniu (Dz. U. z 2017 r., poz. 927).

Zasady pomniejszania stałego miesięcznego wynagrodzenia
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, zwane dalej rozporządzeniem o wynagradzaniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 927).

§ 12 rozporządzenia
1
W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia – miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

2.
Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca.

MRiPS png

Stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 2015 r. 
(….)

w świetle § 12 rozporządzenia, w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia – miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. 
W opinii Departamentu sformułowanie – liczba godzin pracy przypadających do przepracowania – oznacza liczbę godzin, do przepracowania których pracownik zobowiązany jest zgodnie z wymiarem czasu pracy w tym miesiącu (a nie liczbę godzin do przepracowania w tym miesiącu zgodnie z rozkładem czasu pracy konkretnego pracownika). Oznacza to, że niezależnie od faktycznej długości okresu rozliczeniowego, w celu wyliczenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych oraz wynagrodzenia za część miesiąca, liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, należy przyjąć miesięczny wymiar czasu pracy, obliczony w sposób przewidziany w art. 130 Kodeksu pracy (…).

Do powyższego przykładu
Dzielnikiem do obliczenia stawki godzinowej wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca będzie 168 h (wymiar czasu pracy danego miesiąca) pomimo zaplanowania w tym miesiącu 160 h.

Wynagrodzenie za luty 2024 r. wyniosło
4 750 zł : 168 h = 28,27 zł
nieprzepracowane godziny od 18 do 29 lutego 2024 r. 72 h
(9 dni roboczych x 8 h)
28,27 zł x 72 h = 2 035,44 zł
4 750 zł – 2 035,44 zł = 2 714,56 zł.

Jeżek Przemysław
Szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/category/szkolenia/najblizsze-szkolenia/

wynagrodzenia i zasiłki w 2024