HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Zwolnienie z opodatkowania części przychodów Kierowcy w przewozach międzynarodowych

Zwolnienie z opodatkowania części przychodów kierowcy "nierezydenta" w wysokości 20 euro. Stanowisko KIS

Ustawa z dnia 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647), zwana dalej ustawą o PDOF.
Wolne od podatku dochodowego są
1.
Część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PDOF (osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), przebywających czasowo za granicą i uzyskujących w związku z tym pobytem przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15 i 15 (art. 21 pkt 20 ustawy o PDOF).
2.
Przychody ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8) otrzymane przez kierowcę z tytułu wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych na podstawie tego stosunku lub tej umowy, w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą, przy czym dni pobytu za granicą ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców oraz zwrot kosztów
a)
noclegu, o którym mowa w art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 wymienionego w art. 1 pkt 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
b)
podróży do miejsca rozpoczęcia międzynarodowego przewozu drogowego środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy
c)
niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę lub podmiot, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb w wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez kierowcę
d)
korzystania z urządzeń sanitarnych, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług oferowanych w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych w państwach, w których kierowca wykonuje zadania służbowe (art. 21 pkt 23d ustawy o PDOF).
Kierowca nierezydent
W przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, warunkiem stosowania zwolnienia z opodatkowania części przychodów w wysokości 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą stosuje się wyłącznie do osób mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski, uzyskujących przychody ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych).
W przypadku kierowców zwolnienie części przychodów z opodatkowania (20 euro za każdy dzień pobytu za granicą) ma zastosowanie również do przychodów osób wykonujących transport międzynarodowy na podstawie umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF.

W przeciwieństwie do pracowników oddelegowanych za granicę, zwolnienie w wysokości 20 euro stosuje się także w do przychodów nierezydentów. Zwolnienie z opodatkowania przychodów zleceniobiorcy w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą, osiągniętych z tytułu wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23d ustawy o PDOF, ma zastosowanie również do osób niebędących polskimi rezydentami, których przychody są opodatkowane 20% zryczałtowanym podatkiem (art. 29 ust. 1 pkt 1 tej ustawy).

KIS

Stanowisko KIS z 29 sierpnia 2023 r.
Z osobą fizyczną nie będącą rezydentem Naszego kraju (obywatel Białorusi) zawarto umowę zlecenia na wykonywanie czynności „kierowcy w przewozach międzynarodowych”. Od 19 sierpnia 2023 r. zleceniobiorcy (umowa zlecenia art. 13 pkt 8) objęci zostali ulgą w podatku w wysokości 20 euro za każdy dzień pobytu. Czy zleceniobiorcy, który ma rozliczany podatek zryczałtowany 20% przysługuje taka ulga ? Analizując art. 21 ust. 39 ustawy o PDOF 39. wskazano, że tylko przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie niniejszej ustawy. Czy to oznacza, że kierowcy takiemu przysługuje ulga 20 euro ?
Odpowiedź
Stosownie do pkt 23d dodanego w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOF, zwalnia od podatku przychody ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF, otrzymane przez kierowcę z tytułu wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych na podstawie tego stosunku lub tej umowy, w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą (dni pobytu za granicą ustala się zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców) oraz zwrot kosztów
a)
noclegu, o którym mowa w art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 wymienionego w art. 1 pkt 1a ustawy o czasie pracy kierowców
b)
podróży do miejsca rozpoczęcia międzynarodowego przewozu drogowego środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy
c)
niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę lub podmiot, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb w wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez kierowcę
d)
korzystania z urządzeń sanitarnych, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług oferowanych w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych w państwach, w których kierowca wykonuje zadania służbowe.
Podatnikowi przysługuje zwolnienie w wysokości równowartości 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą (dni pobytu za granicą ustala się zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców) oraz zwrot kosztów.
Podstawa prawna
art. 21 ust.1 pkt 23d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.).

Jeżek Przemysław
Szkolenie z tematu
Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych w 2024 r. pracowników oddelegowanych za granicę i kierowców w przewozach międzynarodowych
w marcu 2024 r.
https://www.hrkadryiplace.pl/category/szkolenia/najblizsze-szkolenia/