HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek w 2024 r.

Tak jak w poprzednim roku kalendarzowym, w 2024 r. w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1–13, zgodnie z przepisami art. 79 i art. 81, jest wyższa od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2b, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty (art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana dalej ustawą zdrowotną).
Kwotę, o której mowa w ust. 1 i 2a, stanowi zaliczka na podatek dochodowy, obliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r. (art. 83 ust. 2b ustawy zdrowotnej).

Pamiętaj
Obniżenia składki dokonują tylko płatnicy, o których mowa w art. 85 ust. 1–13 ustawy zdrowotnej.

Zgodnie z powyższym m.in.
za osobę pozostającą w stosunku pracy
w stosunku służbowym albo odbywającą służbę zastępczą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza pracodawca

za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia
umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług oraz za osobę z nią współpracującą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiający.
Przykład
Pracownik (wiek 23 lata), zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8 h. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalono w wysokości 4 900 zł. Pracownik jest uczestnikiem PPK.
U pracownika stosuje się
podstawowe koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł oraz
kwotę zmniejszającą podatek 300 zł.
Wpłaty na PPK przekazywane są na konto wybranej instytucji finansowej w dniu wypłaty wynagrodzenia za pracę. W związku z nieprzepracowaniem pełnego miesiąca (nieobecność usprawiedliwiona niepłatna) wynagrodzenie za lipiec 2024 r. wyniosło 690,72 zł.

lista

W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148  i 152-154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o PDOF (ulga dla młodych, powracających, rodziców dzieci 4+ i seniorów) jest wyższa od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2b, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty (art. 83 ust. 2a ustawy zdrowotnej). Kwotę, o której mowa w art. 83 ust. 1 i 2a, stanowi zaliczka na podatek dochodowy, obliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.
Przykład
28 października 2024 r. zatrudniono pracownika w wieku 25 lat w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik wynagradzany jest stałą stawką miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 4 900 zł (korzysta z ulgi dla młodych).
Za przepracowaną część miesiąca, pracownik uzyskał wynagrodzenie w wysokości
4 900 zł : 184 h = 26,63 zł
26,63 zł x 152 h (godziny nieprzepracowane od 1 do 27) = 4 047,76 zł
4 900 zł – 4 047,76 zł = 852,24 zł.
Pracownik złożył oświadczenie PIT-2 (kwota zmniejszająca podatek 300 zł) oraz stosowane są podstawowe KUP 250 zł.

Składki na FUS (E-R-CH)
116,84 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
66,19 zł  38,69 zł
[(852,24 zł – 116,84 zł) x 9 %]

„Hipotetyczna” zaliczka na podatek dochodowy
w brzmieniu obowiązującym dzień 31 grudnia 2021 r.

852,24 zł – 250 zł – 116,84 zł = 485,40 zł
485 zł x 17% – 43,76 zł = 38,69 zł
Składka zdrowotna 9%
ulega obniżeniu do wysokości zaliczki na dzień 31 grudnia 2021 r.

38,69 zł
Do wypłaty
852,24 zł – 116,84 zł – 38,69 zł = 696,71 zł.