HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Wniosek o obliczanie i pobieranie podatku 32%

Zaliczka na podatek dochodowy w 2024 r.
Podatek dochodowy (z zastrzeżeniem art. 29-30f ustawy o PDOF) pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej
(art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF)

skala

Dochód zwolniony z opodatkowania
30 000 x 12% = 3 600 zł : 12 = 300 zł
Za dochód uważa się
1)
uzyskane w ciągu miesiąca kalendarzowego przychody
w tym zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego, wypłacane przez płatnika
2)
po odliczeniu miesięcznych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów
3)
potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne
(art. 32 ust. 4 ustawy o PDOF).     
Zakłady pracy będące osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tycz zakładów przychody
1)
ze stosunku służbowego
2)
stosunku pracy
3)
z pracy nakładczej lub
4)
spółdzielczego stosunku pracy
5)
z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy lub
6)
z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej wypłacanej w spółdzielniach pracy
(art. 32 ust. 1 ustawy o PDOF).
Zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą
1)
za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku od tego płatnika nie przekroczył kwoty 120 000 zł
12% dochodu
uzyskanego w danym miesiącu
2)
za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku od tego płatnika przekroczył kwotę 120 000 zł
12% od tej części dochodu
uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty,
32% od nadwyżki
ponad kwotę 120 000 zł
3)
za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2
32% dochodu
uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika (art. 32 ust. 2 ustawy o PDOF).
Ulga dla młodych, powracających, rodziców dzieci 4+ i ulga dla seniora
Dla ustalenia limitu 85 528 zł, liczy się łączna kwota opodatkowanych przychodów ze stosunku pracy, zasiłków macierzyńskich i umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF) liczona narastająco od początku roku kalendarzowego (podatkowego).

Oznacza to, że przychody pracownika narastająco w roku 2024 r.
do wysokości 85 528 zł
będą zwolnione z opodatkowania
po ich przekroczeniu
120 000 zł (już jako dochód)
będzie opodatkowane według skali 12%
przekroczenie dochodu 120 000 zł
będzie opodatkowane według skali 32%.
Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3 600 zł rozliczana jest bez względu na wysokość dochodu. W momencie rozliczania 32% zaliczki na podatek dochodowy pracodawca dalej stosuje kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 300/150 lub 100 zł (1/12-24-36 z 3 600 zł).
Zaliczka na podatek z umów prawa cywilnego
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 (m.in. umowa zlecenia, dzieło, kontrakt menedżerski, powołanie) osobom określonym w art. 3 ust. 1 (rezydent podatkowy) są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust.
4 (podatek zryczałtowany), zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (art. 41 ust. 1 ustawy o PDOF).
Zgodnie z powyższym jeżeli dochód z umowy o pracę przekroczy próg 120 000 zł pracodawca od nadwyżki zobowiązany jest do rozliczenia 32% podatku. Z umowy zlecenia lub dzieło dalej rozlicza 12% chyba, że podatnik złożył wniosek o stosowaniu 32% do dochodów z tej umowy.
Powyższy schemat rozliczania podatku dotyczy również sytuacji, gdy umowa zlecenia (dzieło lub kontrakt menedżerski) zawarta została z własnym pracownikiem. Jeżeli z umowy o pracę rozliczany będzie podatek w wysokości 32% to z umowy zlecenia lub dzieło lub innej umowy o świadczenie usług, pracodawca rozlicza 12% podatku, chyba, że osoba złożyła wniosek o którym mowa powyżej.
Również pracownicy, którym pracodawca pobiera zaliczkę na podatek mają możliwość złożenia wniosku o stosowanie, zamiast najniższej stawki określonej w skali (12%), wyższej stawki podatkowej określonej w tej skali (32%) – art. 41a ustawy o PDOF.
Pamiętaj
Z zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego zleceniodawca nie pobiera podatku (nie pełni roli płatnika). Podatek z wypłaconych świadczeń chorobowych rozlicza zleceniobiorca w PIT rocznym (por. pismo z dnia 9 marca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.995.2020.2.KF PIT od zasiłku chorobowego od zleceniodawcy Interpretacja indywidualna).
https://www.hrkadryiplace.pl/zasilki-chorobowe-macierzynskie-opiekuncze-pit-11-zleceniobiorcy-jezek-przemyslaw/

Poniżej do pobrania przykładowy wzór wniosku o pobieranie wyższej zaliczki na podatek dochodowy

https://www.hrkadryiplace.pl/wp-content/uploads/2024/01/Wniosek-podatek-dochodowy.pdf” 

Najbliższe szkolenie
Lista płac
Rozliczanie wynagrodzeń w 2024 r. w aspekcie podatkowo – składkowym 
25 stycznia 2024 r.
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/lista-plac-rozliczanie-wynagrodzen-w-2024-r-w-aspekcie-podatkowo-skladkowym/