HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Zasiłki chorobowe w PIT-11 zleceniobiorców

Z wypłacanych zleceniobiorcom zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub wypadkowego, zleceniodawca nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy. Osiągnięty z tego tytułu przychód zleceniobiorca obowiązany jest wykazać i opodatkować w zeznaniu rocznym. Wynagrodzenie tytułem wykonywanych usług wynikających z umowy zlecenia i zasiłki stanowią dwa odrębne źródła przychodów. Przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia, gdy są one uzyskiwane m.in. od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz nie są przez zleceniobiorcę rozliczane w ramach prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej, zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o PDOF).
Zasiłki, mimo że są wypłacane zleceniobiorcy w związku z wykonywaniem umowy zlecenia, nie są przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Są one kwalifikowane do przychodów z innych źródeł (art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o PDOF).
Do poboru zaliczki na podatek (zryczałtowanego podatku dochodowego) od wynagrodzenia za świadczone przez zleceniobiorcę usługi zobowiązany jest płatnik (zleceniodawca). Na zleceniodawcy nie ciąży jednak obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych zasiłków. Zobowiązany jest do sporządzenia zleceniobiorcy oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-11 i wykazania zasiłku w części F „Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy” (art. 42a ustawy o PDOF).
Zleceniobiorca kwotę zasiłku ma obowiązek uwzględnić w zeznaniu rocznym i opodatkować ją według skali podatkowej wraz z innymi przychodami (dochodami) opodatkowanymi w ten sposób.
Przykład
Spółka zawarła umowę zlecenia (o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF) z osobą fizyczną w wieku 32 lat od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. W umowie wskazano wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 5 500 zł płatne na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Osoba ta nie podlega ubezpieczeniom z innego tytułu.
Zleceniodawca od 1 stycznia 2023 r. zgłosił osobę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych E-R emerytalnego i rentowego oraz obowiązkowo do ubezpieczenia zdrowotnego Z. Osoba wniosła o objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.
W roku 2023 r. zleceniobiorca osiągnął narastająco od stycznia do maja 2023 r.
przychód
27 500 zł (5 500 zł x 5 miesięcy)
składki ERCH
3 770,25 zł (754,05 zł x 5 miesięcy)
koszty uzyskania (20%)
4 745,95 zł (949,19 zł x 5 miesięcy)
zaliczka na podatek
780 zł (156 zł x 5 miesięcy)
kwota zmniejszająca podatek
300 zł
zdrowotna (9%)
2 135,70 zł (427,14 zł x 5 miesięcy).
W czerwcu 2023 r. zleceniobiorca chorował nabywając prawo do zasiłku chorobowego za 12 dni w wysokości 1 518,72 zł. Z wypłaconego zasiłku nie potrącono zaliczki na podatek dochodowy.
Wynagrodzenie za ten miesiąc wyniosło 3 300 zł              
składki ERCH                                      
452,43 zł
koszty uzyskania (20%)              
569,51 zł
zaliczka na podatek                        
0 zł
kwota zmniejszająca podatek
300 zł
zdrowotna (9%)                              
256,28 zł
Łącznie w 2023 r.
przychód                                                
30 800 zł (27 500 zł + 3 300 zł)
zasiłek chorobowy                          
1 518,72 zł
koszty uzyskania                              
5 315,46 zł (4 745,95 zł + 569,51 zł)             
składki ERCH                          
4 222,68 zł (3 770,25 zł + 452,43 zł)
zdrowotna (9%)                              
5 288,95 zł (2 135,70 zł + 256,28 zł)
zaliczka na podatek                        
780 zł                    

Sporządzając za 2023 r. informację PIT-11(29) zleceniodawca wykaże

pit 11 (1)

pit 11(2)

Najbliższe szkolenie z tego tematu
11 stycznia 2024 r. 
Plan szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/wp-content/uploads/2023/12/PLAN-SZKOLENIA-PIT-za-2023-Zamkniecie-roku.pdf
Zapisy
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/pit-za-2023-r-zamkniecie-roku-jak-wypelnic-informacje-pit-11-dla-pracownikow-i-zleceniobiorcow-oddelegowanych-kierowcow-w-przewozach-miedzynarodowych-2/