HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek

# 18
Pytanie uczestnika
W sytuacji gdy w jednym miesiącu mamy niskie wynagrodzenie za pracę (np. 1 000 zł) plus zasiłek chorobowy (np. 4 000 zł) i pracownik jest uczestnikiem PPK (wpłaty na PPK dokonywane są na konto wybranej instytucji finansowej w dniu wypłaty wynagrodzenia) – to czy przy ustalaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne należy pomniejszać ją do hipotetycznej zaliczki na podatek z 2021 r. (liczonej od kwoty 1 000 zł)?
Odpowiedź
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne 9% obniża się do wysokości zaliczki na podatek dochodowy obliczonej od świadczeń stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne tj. od kwoty 1 000 zł.

SN

Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów 2 lutego 2016 r. podjął uchwałę
sygn. akt, III UZP 18/15 OSNP 2016/8/105 zgodnie z którą składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w tej części, którą oblicza się od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru tej składki.

ZUS w wydanym stanowisku potwierdził możliwość stosowania ww. uchwały przez ogół płatników składek.

lista

Jeżek Przemysław
https://www.hrkadryiplace.pl/category/szkolenia/najblizsze-szkolenia/