HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Ponowne złożenie PIT-2 w 2024 r.

# 17
Pytanie uczestnika
Pracownik, w wieku 23 lat, złożył pracodawcy oświadczenie/wniosek PIT-2(9) zaznaczając

część F oświadczenie o wspólnym rozliczaniu dochodów ze współmałżonkiem (wykreślając punkt 2)
część H wniosek o rozliczanie podatku dochodowego (rezygnacja z ulgi „dla młodych”).
Czy oświadczenia i wnioski złożone w 2023 r. będą obowiązywać w 2024 r. ?
Odpowiedź
art. 31a ustawy o PDOF
ust. 1
Podatnik składa płatnikowi na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki
ust. 2
Oświadczenia i wnioski, o których mowa w
art. 31b ust. 1
kwota zmniejszająca podatek w wysokości 1/12
art. 32 ust. 3
oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu dochodów małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci
art. 32 ust. 6
wniosek o obliczanie podatku osób do 26 lat oraz o nie stosowaniu miesięcznych kosztów uzyskania przychodów (podstawowych i podwyższonych)
art. 32 ust. 7
oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
art. 32 ust. 8
wniosek o rezygnacji z stosowania kosztów uzyskania przychodów 50%
mogą być składane według ustalonego wzoru.
ust. 6
Oświadczenie i wniosek mające wpływ na obliczenie zaliczki dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębny przepis stanowi inaczej.

Objaśnienie do PIT-2(9)
Oświadczenia i wnioski dotyczą również kolejnych lat podatkowych. Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli zmieniły się okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek. Wycofanie i zmiana złożonego wcześniej oświadczenia lub wniosku następuje poprzez złożenie nowego oświadczenia lub wniosku.
Przykładowo, jeśli podatnik chce zmienić lub wycofać wcześniej złożone zakładowi pracy oświadczenie w zakresie stosowania kwoty zmniejszającej podatek, to wypełnia część C. Przy czym w przypadku zmiany wcześniejszego oświadczenia, podatnik wypełnia poz. 6, a w przypadku wycofania uprzednio złożonego oświadczenia, wypełnia poz. 7.
Płatnik uwzględnia oświadczenie/wniosek najpóźniej od miesiąca następnego po miesiącu, w którym otrzymał to oświadczenie/wniosek.
Reasumując
Pracownik, który w 2023 r. złożył PIT-2(9) zaznaczając
część F oświadczenie o wspólnym rozliczaniu dochodów ze współmałżonkiem (wykreślając punkt 2)
w roku 2024 r. i kolejnych latach do odwołania, nadal będzie miał rozliczaną kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 300 zł przypadającą na współmałżonka. Jeżeli oświadczył również zaznaczając w części C 1/12 to zaliczka na podatek dochodowy pomniejszana będzie o 600 zł (2 x 300 zł). 
część H wniosek o rozliczanie podatku dochodowego (rezygnacja z ulgi „dla młodych”)
w roku 2024 r. i kolejnych latach do odwołania, pomimo nie ukończenia 26 lat, nadal będzie miał rozliczany podatek dochodowy od uzyskiwanych przychodów ze stosunku pracy i zasiłków macierzyńskich (rezygnacja z ulgi dla młodych). 

Jeżek Przemysław
https://www.hrkadryiplace.pl/category/szkolenia/najblizsze-szkolenia/