HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
ewidencja czasu pracu jezek przemyslaw

Ewidencja godzin pracy

Brak obowiązku „Ewidencjonowania godzin pracy” nie zwalnia pracodawcy z obowiązku prowadzenia „Ewidencji czasu pracy”


Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy
jest w szczególności prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza) oraz przechowywać ją w sposób gwarantujący zachowanie jej:

  • poufności
  • integralności
  • kompletności oraz 
  • dostępności

w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (art. 94 pkt 9a i 9b ustawy Kodeks pracy). Szczegółowe zasady prowadzenia „Ewidencji czasu pracy” uregulowane zostały w § 6 pkt 1) a) Rozporządzenia MRPiPS z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Ustawodawca wprowadził również regulacje prawne, które zwalniają pracodawcę z „Ewidencjonowania godzin pracy”.

Zapamiętaj:
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania godzin pracy nie zwalnia pracodawcy z prowadzenia ewidencji czasu pracy dla tych pracowników.

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie. W stosunku do pracowników objętych:

  • systemem zadaniowego czasu pracy
  • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz 
  • pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej

nie ewidencjonuje się godzin pracy (art. 149 ustawy Kodeks pracy).

 

Jeżek Przemysław