HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 5

Kilka wypłat w miesiącu a rozliczenie nowej „ulgi”

Rozliczenie „ulgi dla klasy średniej” a kilka wypłat w miesiącu

Nowa ulga (od 1.1.2022 r.) odliczana będzie od dochodu (podstawa do opodatkowania), której wysokość uzależniona będzie od poziomu uzyskanych w danym miesiącu przychodów (podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej).

W art. 32 ustawy o PDOF dodaje się nowy ust. 2a i 2b:
2a.
Za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody:

 • ze stosunku służbowego
 • stosunku pracy
 • pracy nakładczej i
 • spółdzielczego stosunku pracy

w wysokości wynoszącej od 5 701 zł do 11 141 zł, które podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, płatnik pomniejsza dochód ustalony zgodnie ust. 2, o kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2aa, w wysokości obliczonej według wzoru:

dla A wynoszącego
co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł
(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17

dla A
wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł
(A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17

A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze

 • stosunku służbowego
 • stosunku pracy
 • pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy

które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy.

Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym następuje kilkukrotnie wypłata wynagrodzenia (w różnych terminach) to rozliczenia:

 • składek na ubezpieczenia społeczne
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • ulgi dla pracowników oraz
 • zaliczki na podatek dochodowy

należy dokonać od łącznej kwoty uzyskanego – w danym miesiącu – przychodu (narastająco). Unikniemy w ten sposób różnic m.in. w kwotach wykazywanych w deklaracjach rozliczeniowych do ZUS w systemie „Płatnik” w którym rozliczeń dokonujemy od łącznej kwoty uzyskanego przychody w danym miesiącu kalendarzowym. Zaliczka na podatek dochodowy powinna zostać rozliczona od łącznie uzyskanego przychodu.


Przykład
Pracownikowi (wiek 28 lat, nie jest uczestnikiem PPK) zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy u którego stosujemy:

 • podstawowe koszty uzyskania: 250 zł
 • kwota zmniejszająca podatek: 425 zł

w miesiącu styczniu 2022 r. wypłacono:

5 stycznia 2022 r.
należne wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2021 r. w wysokości: 4 000 zł
Podstawa wymiaru składek E-R-CH: 4 000 zł

razem składki: 548,40 zł
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 4 000 zł – 548,40 zł = 3 451,60 zł

składka zdrowotna: 310,64 zł
Podstawa do opodatkowania (bez ulgi dla klasy średniej)

4 000 zł – 250 zł – 548,40 zł = 3 202 zł
3 202 zł x 17% – 425 zł = 119 zł
Do wypłaty: 3 021,96 zł (4 000 zł – 548,40 zł – 310,64 zł – 119 zł).

10 stycznia 2022 r.
premię regulaminową w wysokości: 2 000 zł
Podstawa wymiaru składek E-R-CH:

4 000 zł + 2 000 zł = 6 000 zł
razem składki: 822,60 zł – 548,40 zł = 274,20 zł
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej:

[(4 000 zł + 2 000 zł) – 822,60 zł] = 5 177,40 zł
5 177,40 zł x 9 % = 465,97 zł
składka zdrowotna: 465,97 zł – 310,64 zł = 155,33 zł
Podstawa do opodatkowania (z ulgą dla klasy średniej)

ulga: 119,41 zł
(6 000 zł x 6,68% – 380,50 zł) : 0,17
6 000 zł – 250 zł – 822,60 zł – 119,41 zł = 4 808 zł
4 808 zł x 17% – 425 zł = 392 zł – 119 zł = 273 zł
Do wypłaty: 1 297,47 zł (2 000 zł – 274,20 zł – 155,33 zł – 273 zł).

20 stycznia 2022 r.
premię w wysokości: 3 000 zł
Podstawa wymiaru składek E-R-CH:

4 000 zł + 2 000 zł + 3 000 zł = 9 000 zł
razem składki: 1 233,90 zł – 548,40 zł – 274,20 zł –  zł = 411,30 zł
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej:

(4 000 zł + 2 000 zł + 3 000 zł) – 1 233,90 zł = 7 766,10 zł x 9 % = 698,95 zł
składka zdrowotna: 698,95 zł – 310,64 zł – 155,33 zł = 232,98 zł
Podstawa do opodatkowania (z ulgą dla klasy średniej)

ulga: 926,94 zł
(9 000 x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17
9 000 zł – 250 zł – 1 233,90 zł – 926,94 zł = 6 589 zł
6 589 zł x 17% – 425 zł = 695 zł – 119 zł – 273 zł = 303 zł
Do wypłaty: 2 052,72 zł (3 000 zł – 411,30 zł – 232,98 zł – 303 zł).

Łącznie w danym miesiącu kalendarzowym:
Przychód ze stosunku pracy:
9 000 zł (4 000 zł + 2 000 zł + 3 000 zł)

Składki na ubezpieczenia społeczne:
E-R-CH:

1 233,90 (548,40 zł + 274,20 zł + 411,30 zł)
Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
698,95 zł (310,64 zł + 155,33 zł + 232,98 zł)

Ulga dla klasy średniej:
rozliczenie dla łącznego przychodu

926,94 zł (119,41 zł; 512,35 zł; 926,94 zł)
Zaliczka na podatek dochodowy:
695 zł (119 zł + 273 zł + 303 zł)

Do wypłaty:
6 372,15 zł (3 021,96 zł + 1 297,47 zł + 2 052,72 zł).

ulga kilka wyplat

lista plac

Podobne przypadki rozliczania wynagrodzeń omawiane są i analizowane na szkoleniach z tematyki „Kalkulacji wynagrodzeń po uchwaleniu Polskiego Ładu”.

Zapraszam
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/