HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zdrowotna polski lad

Składka zdrowotna od przychodów zwolnionych z podatku

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) od przychodów zwolnionych
z opodatkowania


W dniu 6 października 2021 r. informowaliśmy o kolejnych zmianach przewidzianych w „Polskim Ładzie” dotyczącym „obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy na dzień 31 grudnia 2021 r.”
https://www.hrkadryiplace.pl/skladka-zdrowotna-do-wysokosci-zaliczki-na-podatek-polski-lad

Od 1 stycznia 2022 r. rozszerzony zostaje katalog przychodów zwolnionych z opodatkowania dla Pracowników i Zleceniobiorców. Polski Ład wprowadza trzy dodatkowe zwolnienia z opodatkowania m.in.: dla pracowników i zleceniobiorców, tzw.:
1)
ulga na powrót do kraju
(art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PDOF)

2)
ulga dla rodziców
(art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PDOF)

3)
ulga dla seniorów
(art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PDOF)

więcej:
https://www.hrkadryiplace.pl/polski-lad-podatek-przychody-wolne-od-podatku-jezek-przemyslaw-hrkadryiplace/

W uchwalonych przepisach pojawiła się „luka” dotycząca rozliczania składki zdrowotnej od powyższych zwolnień – z pominięciem przychodów objętych ulgą dla młodych (do 26 lat), które objęte są obowiązkową składką zdrowotną:
„(…) jeżeli podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23c, 46 i 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o PDOF, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek – składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik oblicza zgodnie z przepisami art. 79 i 81 (art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy zdrowotnej)
przy czym
w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o PDOF jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki (art. 83 ust. 2a ustawy zdrowotnej)
Zauważmy, że powyższy przepis dotyczący składki zdrowotnej (od przychodów zwolnionych z opodatkowania) nie obejmuje nowych zwolnień od podatku: ulga dla powracających – ulga dla rodziców – ulga dla seniorów. Oznacza to, że zastosowanie znajdzie art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej zgodnie z którym:
przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.

Z uchwalonych przepisów wynika, że w przypadku ulgi dla młodych (do 26 lat) składkę zdrowotną: 9% rozliczamy natomiast przy pozostałych trzech ulgach składka zdrowotna wynosi: 0 zł

Szybkie naprawianie „błędu”
W dniu 18 listopada 2021 r. przekazano do podpisu ustawę Prezydentowi i Marszałkowi Senatu wprowadzającą zmiany dotyczące m.in. rozliczania składki zdrowotnej od przychodów zwolnionych z opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy o PDOF). Po kolejnej nowelizacji przepisu składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% od przychodów zwolnionych z opodatkowania: ulga dla powracających – ulga dla rodziców – ulga dla seniorów rozliczana będzie na tych samych zasadach co przy uldze dla młodych do 26 lat z obowiązkiem obniżenia jej wysokości do zaliczki na podatek dochodowy ustalonej na dzień 31 grudnia 2021 r.

Jeżek Przemysław