HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Potrącenie z wynagrodzenia a kilka wypłat w miesiącu

Kilka wypłat w miesiącu a wysokość potrącenia na rzecz komornika

# 22
Pytanie uczestnika
Pracownik ma dwa zajęcia komornicze – alimentacyjne w stałej kwocie (1.000 zł) i z tytułu niealimentacyjnego (kilkadziesiąt tysięcy). Z wynagrodzenia zasadniczego za luty (wypłata do 10 marca) potrącono 60 % bez zastosowania kwoty wolnej od potrąceń. Kwota potrącenia wystarczyła na pokrycie całej kwoty alimentów, pozostała część dotyczyła zajęcia niealimentacyjnego. Pod koniec marca pracownikowi zostanie wypłacona dodatkowa premia (nagroda, która wypłacana jest pracownikom w stałej kwocie). W jakiej wysokości powinno nastąpić potrącenie z nagrody? Czy nadal ze względu na zbieg zajęć alimentacyjnych i niealimentacyjnych, potrącamy 60% kwoty netto bez stosowania ulgi pomimo faktu, że alimenty za ten miesiąc zostały już spłacone?”
Odpowiedź.
Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia (art. 87 § 8 K.p.). Dotyczy to takich składników jak np. premie, dodatki kwartalne, roczne lub półroczne.
Jeżeli w miesiącu kalendarzowym, następuje wypłata wynagrodzenia za pracę oraz innego świadczenia ze stosunku pracy (np. odprawy), to obydwa te świadczenia należy zsumować i od tak ustalonej kwoty dokonać potrącenia, stosując jedną kwotę wolną.
Powyższe potwierdził Główny Inspektorat Pracy w piśmie z 19 listopada 2012 r. znak pisma GNP-364/306-072-43-1/12.

GIP

(…)
zgodnie z art. 87 § 8 k.p. potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia. W takim przypadku ograniczenia w dokonywaniu potrąceń pod postacią granic i kwot wolnych od potrąceń mają zastosowanie do kwoty wynagrodzeń przypadających do wypłacenia w danym miesiącu. Na warunkach określonych w tych przepisach następują potrącenia m.in. z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (art. 87 § 5 k.p.) (…) jeżeli w danym miesiącu następuje wypłata wynagrodzenia za pracę oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, to oba te świadczenia należy zsumować i od tak ustalonej kwoty dokonać potrącenia stosując kwotę wolną określoną w art. 871lub art. 91 § 2 K.p. (…).

Powyższe stanowisko potwierdziło również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Przykład
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze etatu, wynagradzany miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości 12 000 zł posiada dwa zajęcia komornicze:

alimentacyjne w stałej kwocie 1 000 zł
niealimentacyjnego (kilkadziesiąt tysięcy).
Z wynagrodzenia zasadniczego za luty 2024 r. (wypłata 8 marca) potrącono (koszty uzyskania przychodu 250 zł i kwota zmniejszająca podatek 300 zł):
po rozliczeniach podatkowo – składkowych wynagrodzenie wyniosło 8 509,87 zł.
Maksymalne potrącenie:
alimenty:

1 000 zł
niealimentacyjne:
8 509,87 zł  x 1/2 = 4 254,94 zł.
Razem:
5 254,94 zł.
Łącznie nie może przekroczyć:
8 509,87 zł x 3/5 = 5 105,92 zł.

Ograniczenie w potrąceniu niealimentacyjnym:
5 254,94 zł – 5 105,92 zł = 149,02 zł

4 254,94 zł – 149,02 zł = 4 105,92 zł
8 509,87 zł – 1 000 zł – 4 105,92 zł = 3 403,95 zł > 3 221,98 zł kwota wolna.
Do komornika przekazano:
1 000 zł + 4 105,92 zł = 5 105,92 zł.
20 marca 2024 r. rozliczenie premii w wysokości 16 000 zł
sumujemy kwoty przychodu uzyskanego w marcu:

12 000 zł + 16 000 zł = 28 000 zł
po rozliczeniach podatkowo – składkowych wynagrodzenie wyniosło = 19 417,69 zł.
Maksymalne potrącenie:
alimenty:

1 000 zł
niealimentacyjne:                
19 417,69 zł x 1/2 = 9 708,85 zł.
Razem:
10 708,85 zł.
Łącznie nie może przekraczać:
19 417,69 zł x 3/5 = 11 650,61 zł > 10 708,85 zł

10 708,85 zł – 5 105,92 zł (poprzednie potrącenie) = 5 602,93 zł potrącenie z premii.
Łączne potrącenie w miesiącu:
1 000 zł + 4 105,92 zł + 5 602,93 zł = 10 708,85 zł.

Przykład pochodzi z najnowszej publikacji:

Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków w 2024 r.