HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Koszt dostawy posiłku dla pracownika interpretacja ZUS

Koszty opakowania posiłku oraz koszty jego dowozu nie będą podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek

Rozstrzygnięcie składkowe.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne  pracowników, stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru nie uwzględnia się m.in. składników wynagrodzenia wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników: bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł (§ 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia składkowego).

zus

W interpretacji indywidualnej z 6 maja 2024 r. 
znak: DI/100000/43/360/2023 czytamy, że:
(…) odnośnie natomiast zakupionych gotowych posiłków w formie cateringu dostarczanego do firmy w pudełkach z oznaczeniem konkretnego pracownika należy pamiętać, że podstawy wymiaru w myśl § 2 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu, natomiast przez „posiłek”, należy rozumieć zarówno gotowe posiłki jak i przetworzone produkty żywnościowe nadające się do bezpośredniego spożycia. W interpretacji powyższego przepisu nie ma zatem dowolności, czy wykładni rozszerzającej, w sposób jasny i przejrzysty ustawodawca wskazał co jest wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie powyższego przepisu. Opakowanie oraz koszty jego dostawy nie są integralną częścią posiłku, przyjmuje się, że opakowaniem jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych, a jego funkcją jest ochrona produktu znajdującego się wewnątrz przed wystąpieniem ewentualnych uszkodzeń, np. w czasie transportu, magazynowania, czy – w przypadku kruchych przedmiotów – nawet podczas jego ekspozycji. Niewątpliwie opakowanie służy do przewożenia posiłków i jego zabezpieczenia, ale nie jest posiłkiem (…).
W konsekwencji koszty opakowania posiłku oraz koszty jego dowozu nie będą podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Rozstrzygnięcie podatkowe.
Finansowane przez pracodawcę posiłki dla pracowników, których obowiązek zapewnienia nie wynika z przepisów bhp – jako, że nie jest zwolniony od podatku dochodowego na mocy art. 21 ustawy o PDOF podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, chyba, że pracownik korzysta z ulgi dla młodych, powrót, rodziców dzieci 4+ lub ulgi dla seniora. W ramach tej ulgi koszt posiłku zwolniony jest z opodatkowania do limitu w roku podatkowym 85 528 zł.

Jeżek Przemysław
Szkolenia

https://www.hrkadryiplace.pl/category/szkolenia/najblizsze-szkolenia/