HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Zwrot za Sanitaria w świetle interpretacji ZUS

Korzystania z urządzeń sanitarnych kierowcy w przewozach międzynarodowych

Z cyklu ZUS w Lublinie „swoje” w Gdańsku „swoje” a Ministerstwo Infrastruktury jeszcze inaczej – a miało być jasno, przejrzyście i klarownie. 
Ciąg dalszy absurdów w sprawie zwolnienia z oskładkowania zwrotu kosztów za korzystanie z urządzeń sanitarnych kierowców w przewozach międzynarodowych.
Porównanie dwóch wydanych interpretacji a jakie wątpliwości
Interpretacja ZUS z 25 kwietnia 2024 r. 
DI/100000/43/362/2024 w sprawie oskładkowania sanitariów
Pytanie przedsiębiorcy:
wynagrodzenie zasadnicze:

6 500 zł
zwrot za sanitaria 2 000 zł.
ZUS uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe, gdyż przedsiębiorca chciał oskładkować pełną kwotę 8 500 zł.
Stanowisko ZUS
cyt.: (…) w opisanym przez Wnioskodawcę przypadku przychodem będzie nie kwota samego wynagrodzenia kierowcy ale łączna kwota wynagrodzenia za pracę plus dodatek sanitarny, a więc przychód wyższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Zatem, w przypadku kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, a których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie wchodzą należności stanowiące zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów, w tym korzystania z urządzeń sanitarnych, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należy odjąć nie tylko składniki wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wykazane w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczególnych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ale również kwoty świadczeń wskazanych w ustawie o czasie pracy kierowców (w tym wskazane koszty korzystania z sanitariatów). Dopiero wynik tego działania porównuje się do kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, rozumianego jako przeciętne wynagrodzenie miesięczne na dany rok kalendarzowy, które w tym roku wynosi 7 824 zł. W przypadku, gdy wynagrodzenie kierowcy jest niższe niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie, do kierowcy nie ma zastosowania wyłączenie z podstawy wymiaru składek kwoty 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą.

Zgodnie z powyższym, jeżeli przychód wyniósł łącznie 8 500 zł z tego odliczamy zwrot kosztów za sanitaria 2 000 zł pozostaje do rozliczenia kwota wynagrodzenia 6 500 zł. Skoro jest ona niższa od wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia tj. 7 824 zł to nie można zastosować ulgi w wysokości 60 euro, tym samym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowić będzie kwota 6 500 zł, bez podwyższania do wysokości 7 824 zł.

Interpretacja ZUS z 7 maja 2024 r. 
DI/200000/43/251/2024 w sprawie oskładkowania dodatkowych świadczeń dla kierowców w przewozach międzynarodowych.
Pytanie przedsiębiorcy:
wynagrodzenie zasadnicze:

7 500 zł
sanitaria:
1 000 zł
zwrot za nocleg:
560 zł.
ZUS uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe, gdyż przedsiębiorca chciał oskładkować pełną kwotę 9 060 zł.
Stanowisko ZUS
cyt.: (…) w świetle powyższego należy zsumować łączny przychód pracownika uzyskany w danym miesiącu (wynagrodzenie, zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów, w tym korzystania z urządzeń sanitarnych i noclegów, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług), a następnie od łącznego przychodu odjąć przychody nie stanowiące podstawy wymiaru składek (koszty korzystania z urządzeń sanitarnych i noclegów) i uzyskaną kwotę należy porównać do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli uzyskana kwota jest wyższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, wówczas należy odjąć od niej równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą, a następnie otrzymaną kwotę należy porównać do kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku otrzymania kwoty niższej od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, tak jak ma to miejsce w sytuacji opisanej przez Przedsiębiorcę, podstawę wymiaru składek stanowi kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Jednocześnie, w przypadku gdy wynagrodzenie kierowcy jest niższe niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie, nie znajdzie zastosowania wyłączenie z podstawy wymiaru składek kwoty 60 euro za każdy dzień pobytu.

I tutaj pojawia się różnica pomiędzy tymi dwoma interpretacjami – zgodnie z powyższą z 7 maja 2024 r, jeżeli przychód wyniósł łącznie 9 060 zł z tego odliczamy koszty za sanitaria i nocleg  1 560 zł pozostaje kwota wynagrodzenia 7 500 zł. Skoro jest ona niższa od 7 824 zł to nie można zastosować ulgi w wysokości 60 euro, ale tutaj ZUS kazał podwyższyć podstawę wymiaru składek do wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia tj. 7 824 zł.
I tutaj dochodzimy do wniosku, że w interpretacji z kwietnia ZUS uznał, że podstawą wymiaru składek będzie kwota 6 500 zł a w interpretacji z maja, że należy 7 500 zł podwyższyć do 7 824 zł.

Ministerstwo Infrastruktury w stanowisku z 2024 r. uznało jeszcze inaczej:
(…) p
rzy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należy odjąć nie tylko składniki wyłączone z oskładkowania na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczególnych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ale również kwoty świadczeń wskazanych w ustawie o czasie pracy kierowców (w tym koszty korzystania z sanitariatów). Dopiero wynik tego działania porównuje się do kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, rozumianego jako przeciętne wynagrodzenie miesięczne na dany rok kalendarzowy, które w tym roku wynosi 7 824 zł. W przypadku, gdy wynagrodzenie kierowcy jest niższe niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie, do kierowcy nie ma zastosowania wyłączenie z podstawy wymiaru składek kwoty 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą (…).

Kierowcy w przewozach międzynarodowych Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych