HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
koszty uzyskania w pit 11

Koszty uzyskania w PIT-11

Wysokość kosztów uzyskania przychodu w informacji PIT-11

Zgodnie z objaśnieniami do PIT-26(11) w części E kolumna „Koszty uzyskania przychodów” wykazuje się koszty faktycznie uwzględnione przez płatnika przy poborze zaliczek na podatek

Koszty uzyskania obniżone do wysokości zaliczki na podatek

Wypłata wynagrodzenia ze stosunku pracy zobowiązuje pracodawców do stosowania kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, chyba że kwota wynagrodzenia ze stosunku pracy jest niższa niż przysługujące pracownikowi koszty uzyskania. W tej sytuacji, przy obliczaniu zaliczki na podatek, pracodawca powinien ograniczyć koszty uzyskania przychodów do wysokości przychodu ze stosunku pracy uzyskanego przez pracownika w danym miesiącu kalendarzowym.
Koszty uzyskania przychodów, w wysokości faktycznie uwzględnionej przez pracodawcę wykazuje się także w informacji PIT-11. Koszty w pełnej miesięcznej wysokości pracownik ma prawo uwzględnić w rozliczeniu rocznym.
Takie stanowisko prezentują również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach m.in.:
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 04 stycznia 2011 r., nr IPPB2/415-916/10-2/AS
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 maja 2010 r., nr IBPBII/1/415-147/10/BJ.


Przykład:

Pracownik (wiek 32 lat) zatrudniony w trakcie miesiąca grudnia 2020 r.
Uzyskany przychód w miesiącu grudniu 2020 r.: 102,25 zł.
Koszty uzyskania przychodu: 250 zł
Ulga podatkowa: 43,76 zł

L.p. Opis Kwota
1. Wynagrodzenie za pracę: 102,25 zł
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 102,25 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne:
emerytalna: 9,76% (9,98 zł)
rentowa: 1,5% (1,53 zł)
chorobowa: 2,45% (2,51 zł)
  14,02 zł
4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:
(102,25 zł – 14,02 zł)
  88,23 zł
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(88,23 zł x 9%)
    7,94 zł
6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki*     0,00 zł
7. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:
(88,23 zł x 7,75%)
    6,84 zł
8. Koszty uzyskania przychodu: 102,25 zł
9. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
(102,25 zł – 102,25 zł – 14,02 zł)
    0,00 zł
10. Zaliczka na podatek dochodowy:
(0,00 zł x 17%)
   0,00 zł
11. Do wypłaty   88,23 zł


gdy wyliczona zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł, składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy obniżyć do wysokości zaliczki (art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Sporządzając za 2020 r. informację PIT-11(26) pracodawca wykaże:

 

PIT-11

Autor:
Jeżek Przemysław