HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wynagrodzenie w walucie obcej przemyslaw jezek

Wynagrodzenie w walucie obcej

Przeliczanie wynagrodzenia pracownika wyrażone w walucie obcej


Zapamiętaj:

Przychody w walutach obcych, dla celów składkowych i podatkowych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (§ 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek ER i art. 11a ust. 1 ustawy o PDOF).
Przy przeliczaniu na złote przychodu wyrażonego w walucie obcej, konieczne jest ustalenie daty powstania tego przychodu (moment powstania przychodu wynika z art. 14 ust. 1c ustawy o PDOF i art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP). Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Tym samym ta czynność, która ma miejsce najwcześniej, wyznacza datę powstania przychodu.


Przykład

Pracownik został oddelegowany od 01 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. do pracy do Holandii. W tym okresie nadal podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. W dniu 3 lutego 2021 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie za miesiąc styczeń w wysokości: 2 950 euro. Do wyliczeń należy przyjąć średni kurs NBP z dnia 2 lutego 2021 r.: 4,5025 zł x 2 950 euro = 13 282,38 zł.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:
równowartość diet za każdy dzień pobytu w lipcu w Holandii: 50 euro x 31 dni x 4,5025 zł = 6 978,88 zł.

Wynagrodzenie po odliczeniu równowartości diet: 13 282,38 zł – 6 978,88 = 6 303,50 zł > 5 259 zł (prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2021 r.).
Przychód do opodatkowania:
50 euro x 30% x 31 dni = 465 euro

2 950 euro – 465 euro = 2 485 euro
2 485 euro x 4,5025 zł = 11 188,71 zł.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w miesiącu lutym 2021 r. (należnym za miesiąc styczeń 2021 r.) przyjmując, że pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 oraz ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów.

 

Opis operacji

Pracodawca z własnych środków opłaci część składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i FGŚP (o ile pracownik nie osiągnął wieku wynoszącego co najmniej 55 lat – kobieta i co najmniej 60 lat – mężczyzna).

Więcej nt. rozliczeń składkowo-podatkowych znajdziesz w najnowszej publikacji:

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z