HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
oddanie krwi osocza wynagrodzenie

Oddanie krwi w tym osocza po COVID-19

Oddanie krwi w tym osocza po COVID-19 a wysokość wynagrodzenia


Artykuł pochodzi z najnowszej publikacji:

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z


Na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniającej specustawę w sprawie COVID-19 oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. poz. 159), która generalnie weszła w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., zwiększony został wymiar zwolnienia od pracy przysługujący honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze, po chorobie COVID-19. 
W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi wprowadza się zmiany:
Art. 9 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach

Art. 9a w brzmieniu:ust. 1.
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

1)
honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym
ust. 3.
Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.

Nowelizacja zmieniła brzmienie art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi, który określa uprawnienia przysługujące honorowemu dawcy krwi. Doprecyzowała, że takiemu dawcy przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych.

Ważne:
Zwolnienie w wymiarze 2 dni przysługuje w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii każdemu pracownikowi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19. Po tym okresie wymiar zwolnienia wyniesie 1 dzień.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy przewiduje, iż pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy
(§ 12 rozporządzenia).
Za czas takiego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy (§ 16 rozporządzenia). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 927 z dnia 11.05.2017 r.).

Na podstawie § 5 wskazanego rozporządzenia, zwanego dalej rozporządzeniem o wynagradzaniu:

ust. 1.
Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym, że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

Przykład

Pracownik nie wykonywał pracy w dniach 2-3 luty 2021 r. (16 h) w związku z oddaniem osocza po chorobie COVID-19 i korzystaniem z uprawnienia wynikającego z art. 9a o publicznej służbie krwi (zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni). Oprócz płacy zasadniczej, przysługującej w stałej miesięcznej wysokości: 3 600 zł, pracownik otrzymuje również zmienną premię regulaminową uzależnioną od nieobecności w pracy.W miesiącu lutym 2021 r.  wymiar czasu pracy wyniósł: 160 h i poza płacą zasadniczą pracownik uzyskał:
  • premię regulaminową: 356,00 zł
  • dodatek za pracę w porze nocnej: 122,50 zł
  • wynagrodzenie za nadgodziny: 453,50 zł

W związku z wykorzystaniem zwolnienia w wymiarze 2 dni (16 h), należy obliczyć uzupełniające wynagrodzenie za 2 dni niewykonywania pracy (16 h) wynikające ze zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi za miesiąc luty 2021 r.
W tym celu należy:
zsumować zmienne składniki:
za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc przysługujące za miesiąc luty: 356 zł + 122,50 zł + 453,50 zł = 932 zł

tak ustaloną podstawę:
podzielić przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych przez pracownika w miesiącu lutym i obliczyć wynagrodzenie za 2 dni (16 godz.) zwolnienia od pracy:
[932 zł : 144 h (160 h – 16 h)] = 6,47 zł
6,47 zł x 16 h (liczba godz. niewykonywania pracy) = 103,52 zł.
(uzupełniające wynagrodzenie za 1 dzień nieprzepracowany).

Łącznie wynagrodzenie za miesiąc luty 2021 r. wyniosło: 4 635,52 zł.
(3 600 zł + 356 zł + 122,50 zł + 453,50 zł + 103,52 zł).

Autor:
Jeżek Przemysław