HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
szczepienia przeciw grypie zus podatek

Szczepienia przeciwko grypie a ZUS

Szczepienia przeciwko grypie a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy

 

Zaliczka na podatek dochodowy:
Na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 2 grudnia 2020 r. „Szczepienia przeciw grypie zwolnione są z opodatkowania”.

Zarządza się zaniechanie poboru PDDOF od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie, stanowiących przychód w rozumieniu ustawy o PDOF. Świadczenie obejmuje koszt badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej. Gdy świadczenie wchodzi w skład pakietu medycznego zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do wartości świadczenia do wysokości nieprzekraczającej 100 zł w roku podatkowym. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii w związku z COVID-19.

Składki ZUS:
Pomimo tego, iż na podstawie powyżej wskazanego rozporządzenia, zwolniono z opodatkowania wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie, to zwolnienie to nie ma wpływu na zwolnienie tego rodzaju świadczenia ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotnego. Wynika to z faktu, że wartość szczepień przeciw grypie stanowi przychód ze stosunku pracy, w świetle przepisów ustawy o PDOF, zwolniony z opodatkowania na podstawie rozporządzenia. W tej sytuacji jeżeli pracodawca w całości sfinansuje pracownikom szczepienia przeciw grypie, to wartość tego świadczenia podlega oskładkowaniu. 

Zapamiętaj:
Odliczeniu od dochodu (podstawa do opodatkowania) i zaliczki na podatek dochodowy – nie podlegają odpowiednio składki na ubezpieczenia społeczne i składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, których podstawę stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy o PDOF (art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PDOF).

Powyższe oznacza, że wysokość naliczonych i potrąconych składek na FUS nie można odliczyć z podstawy do opodatkowania a wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy nie pomniejszy zaliczki na podatek dochodowy.

Ważne:
Pracodawca ma możliwość, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwolnić z oskładkowania wartość sfinansowanych szczepień.

Szczegółowe zasady zwolnienia z oskładkowania wartości szczepień na podstawie powyższego przepisu znajdziesz w najnowszym wydaniu:
e-Publikacji „Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2021 r.”

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

Autor:
Jeżek Przemysław