HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
PIT 11 2020

PIT-11 z wypłaconym zasiłkiem

Wykazanie w PIT-11 przychodu pracownika do 26 lat wraz z wypłatą zasiłku opiekuńczego

 

Poniższe wyjaśnienia pochodzą z najnowszego wydania e-Publikacji:

 

PIT-11

PIT-11:
jest informacją m.in.: o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Druk PIT-11(26)
stosujemy do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) w 2020 r.: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1940).

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje druk: PIT-11(27)
który stosujemy do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r.: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2432).

Przykład
Pracownik w wieku 25 lat osiągnął u danego pracodawcy (stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 3 000 zł):
Narastająco od stycznia do grudnia 2020 r.:

Przychody zwolnione z opodatkowania:
przychód:
35 300 zł
[(3 000 zł x 11 miesięcy) + 2 300 zł]

składki E-R-CH:  
4 839,63 zł
[(411,30 zł x 11 miesięcy) + 315,33 zł]
zdrowotna (7,75%):
2 360,63 zł
[(200,62 zł x 11 miesięcy) + 153,81 zł]

Przy czym w miesiącu kwietniu 2020 r. pracownik pobierał zasiłek opiekuńczy wypłacony przez pracodawcę za okres 7 dni. Za ten miesiąc wynagrodzenie i zasiłek kształtowały się następująco:
3 000 zł : 30 dni = 100 zł

100 zł x 7 dni = 700 zł
wynagrodzenie za pracę:
3 000 zł – 700 zł = 2 300 zł
składki E-R-CH: 315,33 zł

zdrowotna (7,75%): 153,81 zł
zasiłek opiekuńczy:
[3 000 zł – (3 000 zł x 13,71%)] = 3 000 zł – 411,30 zł

2 588,70 zł x 80% : 30 dni = 69,03 zł
69,03 zł x 7 dni = 483,21 zł
zaliczka na podatek:
483 zł x 17% – 43,76 zł = 38,35 zł = 38 zł.


Sporządzając za 2020 r. informację PIT-11(26)
pracodawca wykaże:

PIT 111

PIT 112

19)
Objaśnienie do informacji PIT-11(26):
Limit zwolnienia od podatku przychodów wykazanych w poz. 86 wynosi: 85 528 zł w roku podatkowym

16)
Objaśnienie do informacji PIT-11(26):
W wierszu 8 części E „Inne źródła” wykazuje się m.in.:

  • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy o którym mowa w art. 31 ustawy
  • należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej
  • należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym
  • świadczenia wypłacane z Funduszów: Pracy i GŚP
  • należności wynikające z umowy aktywizacyjnej, a także kwotę
  • stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 83).

Autor:
Jeżek Przemysław