HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
kwoty wolne zasilki jezek przemyslaw

Kwoty wolne przy zasiłkach od 1 marca 2021 r.

Wysokość kwot wolnych przy potrąceniach z zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego obowiązujące od 1 marca 2021 r.

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

Przy zakupie e-publikacji:
Darmowa aktualizacja na cały 2021 r.

Od 01 marca 2021 r. kwoty wolne od potrąceń wynoszą:

555,19 zł:
przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 875 i 1517), należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. poz. 200, z późn. zm.) oraz należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. poz. 732 i 1366, z 2007 r. poz. 1378, z 2008 r. poz. 770 oraz z 2009 r. poz. 1261) wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego

916,07 zł:
przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż wymienione powyżej: należności alimentacyjne, należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należności likwidatora funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi

732,86 zł:
przy potrącaniu:

 • świadczenia wypłacanego w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegającego rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 i 353)
 • kwot nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tytułu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.), wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie oraz z tytułu zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach
 • kwot nienależnie pobranych świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 • kwot nienależnie pobranych świadczeń postojowych otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza- niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.)
 • kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny
 • kwot nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego
 • kwot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • zasiłków wypłaconych z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz za- siłku stałego lub zasiłku okresowego wypłaconych na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę
 • zasiłków i świadczeń wypłaconych na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty

222,07 zł:
przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych na wniosek dyrektorów tych placówek.

 

Przykład
Wynagrodzenie pracownika (w wieku 29 lat) zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych na kilka tysięcy złotych.
Pracownik przez 15 dni miesiąca marca 2021 r. chorował i uzyskał:

 • wynagrodzenie za pracę w wysokości: 1 950 zł
 • wynagrodzenie chorobowe w wysokości: 358,96 zł
 • za 11 dni zasiłek chorobowy w wysokości: 987,14 zł

Pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów (250 zł) oraz złożył pracodawcy PIT-2. Nie jest uczestnikiem PPK. Z wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia chorobowego: pracodawca dokonał potrącenia w wysokości:
maksymalna kwota potrącenia: 1 950 zł + 358,96 zł = 2 308,96 zł
FUS: 267,35 zł
zdrowotna: 183,74 zł
zaliczka na podatek: 103 zł
netto: 1 754,87 zł < 2 061,67 zł
z wynagrodzenia nie ma możliwości dokonania potrącenia.

Z zasiłku chorobowego (11 dni):
pracodawca dokonał potrącenia w wysokości:
maksymalna kwota potrącenia:
987,14 zł x 25% = 246,79 zł
kwota wolna:
916,07 zł : 30 dni x 11 dni = 335,89 zł
zaliczka na podatek dochodowy:
987 zł x 17% = 168 zł
987,14 zł – 168 zł – 246,79 zł = 572,35 zł
572,35 zł > 335,89 zł
Potrącenie z zasiłku: 246,79 zł.

 

Przykład
Wynagrodzenie pracownika (w wieku 29 lat), zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, zostało ustalone w stałej miesięcznej wysokości: 4 000 zł. Wynagrodzenie pracownika oraz wierzytelność z zasiłków zajęte zostały przez komornika na poczet:

 • alimentów w wysokości: 1 000 zł zł miesięcznie oraz
 • niespłaconej pożyczki bankowej w kwocie: 17 000 zł.

Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2. Pracownik nie jest uczestnikiem PPK. Cały miesiąc marzec 2021 r. pracownik chorował i z tego tytułu przysługiwał mu zasiłek chorobowy w wysokości:
[4 000 zł – (4 000 zł x 13,71%)] = 4 000 zł – 548,40 zł = 3 451,60 zł
3 451,60 zł x 80% : 30 dni = 92,04 zł (stawka dzienna)
92,04 zł x 30 dni = 2 761,20 zł.
Zaliczka na podatek dochodowy:
2 761 zł x 17% – 43,76 zł = 426 zł
Łączna kwota potrącenia przy zbiegu:
2 761,20 zł x 60% = 1 656,72 zł
Maksymalne potrącenie dla potrąceń świadczeń niealimentacyjnych:
2 761,20 zł x 25% = 690,30 zł
Maksymalne potrącenie dla potrąceń świadczeń alimentacyjnych:
2 761,20 zł x 60% = 1 656,72 zł
Kwota wolna od potrąceń dla świadczeń niealimentacyjnych:
916,07 zł
Potrącenie świadczeń alimentacyjnych: 1 000 zł

Po potrąceniu alimentów do wypłaty pozostanie:
2 761,20 zł – 426 zł – 1 000 zł = 1 335,20 zł
Przy zachowaniu kwoty wolnej od potrąceń na świadczenia niealimentacyjne potrącić można maksymalnie: 1 335,20 zł – 916,07 zł = 419,13 zł.

Łączne potrącenie: 1 000 zł + 419,13 zł = 1 419,13 zł
Do wypłaty: 2 761,20 zł – 426 zł – 1 419,13 zł = 916,07 zł.

Autor:
Jeżek Przemysław