HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Wyrok TK a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Upominki prezenty dla pracowników i zleceniobiorców bez PIT

TK

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13. Zdaniem TK, na podstawie analizy przepisów ustawy o PDOF, należy przyjąć, że obowiązku podatkowego nie rodzą bowiem takie nieodpłatne świadczenia, które:
1)
zostały w szczególności spełnione bez zgody pracownika
2)
nie przyniosły mu korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, gdyż zostały spełnione w interesie pracodawcy oraz
3)
są dostępne w sposób ogólny, a co za tym idzie nie można ich przypisać konkretnej osobie.
O nie powstaniu przychodu z tytułu otrzymanych od pracodawcy nieodpłatnych świadczeń decyduje łączne spełnienie określonych wyżej przesłanek.

Zgodnie z powyższym:
1.
Udział osób uprawnionych (pracowników, emerytów, rencistów, członków ich rodzin) w wycieczkach częściowo sfinansowanych z ZFŚS, których celem jest zintegrowanie pracowników, nie skutkuje u nich powstaniem przychodu podatkowego (Interpretacja indywidualna z 7 lipca 2023 r. Dyrektora KIS nr 0114-KDIP3-1.4011.557.2023.1.MZ.)
2.
Wyrok NSA z 14 września 2023 r. sygn. akt II FSK 2632/20
Wyrównanie poniesionego kosztu tytułem użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych nie jest przysporzeniem majątkowym i dlatego nie może być rozpatrywane w kategorii przychodu podlegającego opodatkowaniu.
3.

Upominki, prezenty z okazji jubileuszu przekazywane pracownikom nie są nieodpłatnymi świadczeniami w rozumieniu ustawy o PDOF stanowiącymi przychód ze stosunku pracy, lecz spełniają przesłanki darowizn, do których stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wobec tego pracodawca nie pełni roli płatnika podatku dochodowego.
4.
Interpretacja indywidualna z dnia 23 lutego 2024 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.610.2023.1.ŁS 
Przekazanie pracownikom kart podarunkowych jest neutralne na gruncie PIT, jeśli nie zależy ono od osiąganych w pracy wyników, ocen rocznych, czy wskaźników absencji, a także nie stanowi dodatkowej formy wynagrodzenia oraz nie wiąże się z jakimkolwiek świadczeniem wzajemnym ze strony pracownika.
5.
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 23 września 2021 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.647.2021.1.MKA. uznał, że bony podarunkowe, które nie stanowią dla pracowników dodatkowej gratyfikacji/wynagrodzenia za wykonywaną pracę, lecz są im przekazane dobrowolnie przez pracodawcę (nie są związane z jakimkolwiek świadczeniem wzajemnym ze strony pracownika, są przekazane niezależnie od osiąganych przez niego w pracy wyników, ocen rocznych, wskaźników absencji), stanowią darowiznę podlegającą przepisom o podatku od spadków i darowizn. Wspomniane bony były przekazane pracownikom z okazji otwarcia sklepu klienta spółki (bony te mogły być realizowane w sklepach klienta).

Najbliższe szkolenie z tematyki Podatku dochodowego
21 maja 2024 r. 

Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych w 2024 r. od świadczeń pracowniczych w wyjaśnieniach i interpretacjach