HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

PIT-2 po ustaniu stosunku prawnego

Wypłata wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy po ustaniu zatrudnienia a ulgi w podatku dochodowym

# 31
Pytanie uczestnika
Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę na mocy porozumienia stron 10 maja 2024 r. Pracodawca nie miał możliwości rozliczyć wynagrodzenia i ekwiwalentu w ostatnim dniu zatrudnienia co skutkowało przy rozliczaniu wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy pełnym jego opodatkowaniem z zastosowaniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 250 zł. Osoba będąc pracownikiem miała rozliczaną „ulgę dla rodziców dzieci 4+”. Osoba kwestionuje Nasz sposób rozliczenia uważając, że gdyby pracodawca dokonał rozliczenia w ostatnim dniu zatrudnienia to osoba skorzystałaby z ulgi. Czy jest możliwość zastosowania ulgi, jeżeli rozliczenia wynagrodzenia dokonamy po rozwiązaniu umowy o pracę ?
Odpowiedź 
Jeżeli po ustaniu stosunku prawnego były pracownik złoży ponownie PIT-2 to pracodawca może zastosować wszystkie ulgi jakie były stosowania w okresie zatrudnienia.
Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 8 (art. 31a ust. 7 ustawy o PDOF)

art. 32 ust. 6:
wniosek o obliczanie podatku osób do 26 lat oraz o nie stosowaniu miesięcznych kosztów uzyskania przychodów (podstawowych i podwyższonych)

art. 32 ust. 8:
wniosek o rezygnacji z stosowania kosztów uzyskania przychodów 50%.

Oznacza to, że płatnik po ustaniu stosunku prawnego łączącego go z podatnikiem będzie nadal stosował – przy obliczaniu zaliczek od świadczeń należnych z tego stosunku (np. wypłacając dodatkowe roczne wynagrodzenie) – wniosek podatnika o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (ulga dla młodych) lub miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 ustawy PIT, oraz wniosek o niestosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.

Rozwiązaniem jest ponowne złożenie oświadczenia/wniosku np. PIT-2 o spełnieniu warunków do korzystania ze wskazanej ulgi po ustaniu stosunku prawnego. Potwierdzają to indywidualne interpretacje KIS.

KIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z 16 listopada 2023 r. 0115-KDIT2.4011.510.2023.1.ENB potwierdza prawo złożenia PIT-2 po rozwiązaniu umowy oraz obowiązek płatnika byłego pracodawcy lub zleceniodawcy uwzględniania tego nowego PIT-2.
(…) Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 8 oraz art. 41 ust. 11. W przytoczonym powyżej art. 31a ust. 7 ustawy ustawodawca posłużył się określeniem „uprzednio” złożonych wniosków i oświadczeń. Analiza wyrazu „uprzednio” została dokonana przez A. Choduń, sekretarza Komisji Języka Prawnego, który wskazał w opinii opublikowanej
w „Komunikatach RJP” nr 2(15)/2004, jak należy rozumieć słowo „uprzednio” pojawiające się
w przepisach prawnych (…) wyraz „uprzednio”, znaczy tyle co „przedtem”, „wcześniej”, „poprzednio”. Jeśli mówimy, że coś odbyło się uprzednio, tzn., że coś miało miejsce przed czymś, czyli np. przed jakimś zdarzeniem, zachowaniem czy też przed jakąś konkretną datą. Tak więc jeśli towary zostały „nabyte lub uprzednio importowane”, to oczywiście przed jakąś datą, a nie po jakiejś dacie, w której miało miejsce jakieś zdarzenie czy zachowanie (…). Skoro zatem art. 31 ust. 7 ustawy odwołuje się w swej treści do słowa „uprzednio” – to należy przyjąć, że odnosi się to wyłącznie do oświadczeń i wniosków złożonych przed datą, z którą ustaje stosunek prawny łączący podatnika z płatnikiem (…).
Wobec powyższego przyjąć należy, że po ustaniu danego stosunku prawnego podatnik nie traci uprawnień do złożenia płatnikowi oświadczeń i wniosków, które mogą mieć wpływ na obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń dokonywanych po ustaniu ww. stosunku. Oznacza to, że płatnik jest zobowiązany przyjąć takie oświadczenie/wniosek, i uwzględnić przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń wypłacanych po rozwiązaniu umowy najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. Zaznaczyć również należy, że z powołanych powyżej objaśnień podatkowych wynika, że w zależności od okoliczności
i własnych możliwości płatnik takie oświadczenie/wniosek może uwzględnić niezwłocznie po ich otrzymaniu (…).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 marca 2023 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.1095.2022.2.MN uznał, że po ustaniu stosunku pracy podatnik nie traci uprawnień do złożenia płatnikowi oświadczeń i wniosków, które mogłyby mieć wpływ na obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń dokonywanych po ustaniu zatrudnienia. Oznacza to, że były pracownik może złożyć oświadczenie o stosowanie kwoty zmniejszającej podatek również po ustaniu stosunku pracy. Posiadając takie oświadczenie, były pracodawca uprawniony byłby do zastosowania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczki na podatek od ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Najbliższe szkolenie z tej tematyki
21 maja 2024 r.

Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych w 2024 r. od świadczeń pracowniczych w wyjaśnieniach i interpretacjach