HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS zua

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń każdej zawartej umowy

Zawarcie drugiej umowy o pracę i umowy zlecenia wiąże się z obowiązkiem przekazania do ZUS kolejnego zgłoszenia
Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


W artykule z dnia 7 października 2022 r. przedstawione zostały zasady „Rozliczenia wynagrodzenia za pracę z dwóch zawartych umów o pracę”: https://www.hrkadryiplace.pl/rozliczenie-wynagrodzenia-z-dwoch-zawartych-umow-o-prace-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Pojawiła się jednak wątpliwość czy pracodawca, zawierając z tym samym pracownikiem kolejną umowę o pracę, ma obowiązek dokonać zgłoszenia pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń z drugiej zawartej umowy na druku ZUS ZUA ?
W aktualnym stanie prawnym:
1)
w zgłoszeniu do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA
w bloku X – „Inne dane o osobie zgłaszanej do ubezpieczeń”, należy
wpisać kod wykonywanego zawodu, zgodny z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności
2)
przy wyrejestrowaniu pracownika z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA
w bloku V – „Rozwiązanie/wygaśniecie stosunku pracy/stosunku służbowego”
podaje się m.in. kod wygaśnięcia/kod trybu rozwiązania stosunku pracy/stosunku służbowego.

Do ZUS zwrócono się z pytaniem dotyczącym obowiązku zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń w związku z zawartą drugą umową o pracę, wskazując, że zakład pracy zatrudnia pracownika (wymiar 1/2 etatu) od 1 stycznia 2022 r. i od tego dnia dokonano zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń na druku ZUS ZUA ze wskazaniem odpowiedniego kodu zawodu. Z dniem 15 października 2022 r. zawarta zostanie z tym samym pracownikiem druga umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu. Pracownik wykonywać będzie pracę innego rodzaju w stosunku do pierwszej zawartej umowy.

 

zus


Zakład Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi z dnia 10 października 2022 r. wskazał, że (…) każda umowa o pracę rodzi obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń. Tym samym pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z dniem 15 października 2022 r. na druku ZUS ZUA (…).
Powyższe potwierdza wydane wcześniej stanowisko dotyczące obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń osoby z którą w tym samym podmiocie zawarto kolejną umowę zlecenia. ZUS wskazał, że (…) obowiązek zgłoszenia ubezpieczonego dotyczy każdej zawartej umowy zlecenia. Jeśli będą to dwie umowy to będą to dwa zgłoszenia (…) W sytuacji gdy nastąpi rozwiązanie jednej z umów o pracę pracodawca powinien wyrejestrować pracownika na formularzu ZUS ZWUA i dokonać ponownego zgłoszenia z tej umowy o pracę, która nie została rozwiązana (…).
ZUS w odpowiedzi wskazał również, że zawarcie z własnym pracownikiem umowy zlecenia lub umowy o dzieło nie wymaga ich zgłoszenia.

Jeżek Przemysław