HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 21

Wynagrodzenie z dwóch zawartych umów o pracę

Rozliczenie na liście płac wynagrodzenia z dwóch zawartych umów o pracę

Nie ma przeszkód prawnych aby w jednym zakładzie pracy z tym samym pracownikiem zawarto dwie umowy o pracę pod warunkiem, że dotyczy to pracy innego rodzaju. Potwierdzenie znajdziemy również w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

SN

Wyrok SN z dnia 13 marca 1997 r.
sygn. akt I PKN 43/97, OSNP 1997/24/494

Wyrok SN z dnia 14 lutego 2002 r.
sygn. akt I PKN 876/00, OSNP 2004/4/60

Rozliczenie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy:
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne stanowi (z pewnymi wyjątkami) przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy:

  • 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy o sus oraz 
  • 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej.

Przychód ze stosunku pracy powstaje w miesiącu wypłacenia lub postawienia do dyspozycji pracownika wynagrodzenia. W imiennym miesięcznym raporcie ZUS RCA, składanym za pracownika do ZUS, uwzględnia się należne składki na poszczególne ubezpieczenia od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji pracownika wypłat począwszy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego raport dotyczy – stanowiących podstawę wymiaru składek na ww. ubezpieczenia (§ 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany ZUS (Dz. U. poz. 1831), który ma mocy art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej ma zastosowanie także do składek na ubezpieczenie zdrowotne).
Zgodnie z powyższym, składki ZUS od dokonywanych pracownikowi wypłat z tytułu pracy na podstawie dwóch umów o pracę należy ustalić od ich sumy.
 Zaliczkę na podatek dochodowy należy obliczyć od łącznej kwoty uzyskanego przychodu z obydwu zawartych umów. Należy przy tym pamiętać aby dokonując obliczenia zaliczki na podatek dochodowy:
1)
kwotę zmniejszającą podatek, na podstawie złożonego oświadczenia PIT-2, zastosować  w pojedynczej wysokości oraz
2)
uwzględnić koszty uzyskania przychodu z jednej i z drugiej umowy w pełnej wysokości – chyba, że pracownik złożył wniosek o stosowaniu tylko jednych kosztów (zmiany od 1 stycznia 2022 r.).

Przykład
Z pracownikiem (wiek 33 lata, nie jest uczestnikiem PPK) zawarto dwie umowy o pracę (różny rodzaj wykonywanej pracy).
Z pierwszej zawartej umowy (1/3 etatu) pracownik wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości:
2 500 zł, z drugiej (1/4 etatu) w wysokości: 1 500 zł.
Pracownikowi przysługują:
podstawowe koszty uzyskania przychodu:
250 zł oraz
pracownik złożył oświadczenie PIT-2
Pracownik nie jest uczestnikiem PPK.
Rozliczenie łącznie uzyskanego wynagrodzenia za pracę w miesiącu wrześniu 2022 r.

llpp

Przykład do pobrania w PDF:
„Pobierz artykuł” (poniżej)

Rozliczanie wynagrodzeń w 2023 r.:
https://www.hrkadryiplace.pl/produkt/rozliczanie-wynagrodzen-lista-plac-place-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Szkolenia:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/