HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 22

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca zasady ogólne

Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość odpowiednio pomniejszyć w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca kalendarzowego np.: w sytuacji wystąpienia niezdolności do pracy lub usprawiedliwionej nieobecności niepłatnej (związanej m.in. z wezwaniem pracownika do sądu jako świadka).
Zasady pomniejszania wynagrodzenia reguluje:
§ 11-12
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, zwane dalej: rozporządzeniem o wynagradzaniu. Przepisy wprowadzają dwie metody pomniejszania stałego miesięcznego wynagrodzenia. Wybór odpowiedniej metody uzależniony jest od przyczyn nieprzepracowania pełnego miesiąca.
Wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego
W myśl § 11 ww. rozporządzenia:
W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy (wynagrodzenie chorobowe) miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Zasadę tą stosuje się odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Przykład
Pracownik (wiek 33 lata) wynagradzany jest stałą stawką miesięcznego wynagrodzenia w wysokości: 3 500 zł. W okresie od 1 do 9 sierpnia 2022 r. (9 dni) pracownik chorował nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego. Za dni przepracowane w miesiącu sierpniu 2022 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie za pracę w wysokości:
3 500 zł : 30 dni = 116,67 zł
116,67 zł x 9 dni = 1 050,03 zł
3 500 zł – 1 050,03 zł = 2 449,97 zł.
U pracownika stosowane są:
podstawowe koszty uzyskania przychodu:
250 zł
kwota zmniejszająca podatek:
300 zł
Pracownik nie jest uczestnikiem PPK.
lllppp

Wynagrodzenie za część miesiąca z innych przyczyn niż choroba
W myśl § 12 rozporządzenia o wynagradzaniu:
W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia – miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Zasadę tą stosuje się także w przypadku obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca.

Przykład
Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę w dniu 13 sierpnia 2022 r. Pracownik (wiek 39 lat) wykonywał pracę od poniedziałku do piątku po 8 h (okres rozliczeniowy 1 miesiąc), a soboty były dla niego dniami wolnymi od pracy. Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 3 900 zł.
Wysokość wynagrodzenia należnego
za przepracowaną część miesiąca sierpnia 2022 r. wyniosła:
wymiar czasu pracy dla miesiąca sierpnia 2022 r.: 176 h
wymiar nieprzepracowanych godzin (od 14 do 31 sierpnia 2022 r.): 96 h
3 900 zł : 176 h = 22,16 zł
22,16 zł x 96 h = 2 127,36 zł
3 900 zł – 2 127,36 zł = 1 772,64 zł.
U pracownika stosowane są:
podwyższone koszty uzyskania przychodu:
300 zł
kwota zmniejszająca podatek w wysokości:
300 zł
Pracownik nie jest uczestnikiem PPK.

lp2

Powyższe zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca będą miały zastosowanie w sytuacji gdy nieprzepracowanie miesiąca spowodowane było m.in.:

  • rozpoczęciem lub zakończeniem urlopu wychowawczego, bezpłatnego
  • zatrudnieniem lub zwolnieniem pracownika w trakcie miesiąca
  • wystąpieniem nieobecności za które pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za pracę m.in. nieobecność usprawiedliwiona niepłatną (stawiennictwo w sądzie) lub nieobecność nieusprawiedliwiona.


Przykład do pobrania w PDF:
„Pobierz artykuł” (poniżej)

Szkolenia:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/