HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wynagrodzenie czesc miesiaca jezek przemyslaw

Okres wyczekiwania a wynagrodzenie za część miesiąca

Wynagrodzenie za część miesiąca w związku z obowiązkową „Kwarantanną i Izolacją” i okresem wyczekiwania na prawo do świadczenia chorobowego


Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 6 ust. 1a ustawy zasiłkowej).

Powyższe oznacza, że okresy „Kwarantanny i Izolacji” rozliczane są w taki sam sposób jak „zwykłe zwolnienie lekarskie” z prawem do świadczenia chorobowego w wysokości: 80% ustalonej podstawy.


Ważne:
———————————-

Ubezpieczony obowiązkowo – nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczony dobrowolnie – po upływie 90 dni tego ubezpieczenia. Jest to okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy.


Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość odpowiednio pomniejszyć w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca kalendarzowego np. w sytuacji wystąpienia niezdolności do pracy lub usprawiedliwionej nieobecności niepłatnej (związanej m.in. z wezwaniem pracownika do sądu jako świadka).

Zasady pomniejszania wynagrodzenia reguluje:
par. 11-12
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. 
Przepisy wprowadzają dwie metody pomniejszania miesięcznego wynagrodzenia. Wybór odpowiedniej metody uzależniony jest od przyczyn nieprzepracowania pełnego miesiąca.

Okres wyczekiwania a wynagrodzenie za część miesiąca:
Sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, wynikający z § 12 rozporządzenia przewiduje, że w przypadku pracownika wynagradzanego stawką miesięczną w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Metoda ta nie będzie miała jednak zastosowania do pracownika znajdującego się
w tzw. okresie wyczekiwania
na prawo do świadczenia chorobowego. Z przepisu rozporządzenia wynika, iż metodę tą stosujemy tylko i wyłącznie w przypadku nieobecności w pracy z innych przyczyn niż choroba.


Przykład:

Pracownik zatrudniony z dniem 01 lutego 2021 r. stał się niezdolny do pracy (obowiązkowa kwarantanna) w okresie od 12 do 18 lutego 2021 r. (7 dni). Ze względu na fakt, iż pracownik znajduje się w okresie wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych nie nabył prawa do wynagrodzenia chorobowego za okres obowiązkowej kwarantanny. Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik wynagradzany jest stałą stawką wynagrodzenia w wysokości: 2 900 zł. W miesiącu lutym 2021 r. pracownik faktycznie przepracował: 120 h.
W celu ustalenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca należy:
2 900 zł : 160 h (wymiar czasu pracy) = 18,13 zł
18,13 zł x 120 h (godziny faktycznie przepracowane)
2 175,60 zł wynagrodzenie za pracę należne za miesiąc luty 2021 r.

MRPIPS NOWE

——————————————————————————————-

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z dnia 19 lipca 2017 r.:
uznało, że
„(…)
w takim przypadku ma zastosowanie reguła określona w art. 80 Kodeksu pracy, w myśl której pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną (…)”. Zdaniem resortu pracy nie stosuje się wówczas § 11 rozporządzenia o wynagrodzeniu, a obliczając to wynagrodzenie należy:
„(…)
kwotę miesięcznego wynagrodzenia pracownika określonego stawką miesięczną w stałej wysokości podzielić przez odpowiadającą wynagrodzeniu miesięcznemu liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (tj. nominalny czas pracy) i ustalone w ten sposób wynagrodzenie za 1 godzinę pracy pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika.”.


Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

 

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.