HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
ciaza

Okres zasiłkowy a ciąża

Ustalenie okresu zasiłkowego kobiet w ciąży

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej:
1)
w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
2)
wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
3)
z powodu przebywania w:
stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego
szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych
4)
wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

Nie dłużej jednak niż przez:
182 dni
przy czym, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży: nie dłużej niż przez 270 dni. Za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni.
Nie dotyczy to niezdolności do pracy, o której mowa:

w art. 11 ust. 2 pkt 2
powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów:

na dawców komórek, tkanek i narządów oraz
zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów
spowodowanej gruźlicą lub
występującej w trakcie ciąży

Ważne:
Po upływie wskazanych okresów zasiłek chorobowy nie przysługuje. Jeżeli jednak niezdolność do pracy z powodu choroby trwa nadal, to można, po spełnieniu określonych warunków przewidzianych ustawą, ubiegać się o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego (art. 18 ustawy zasiłkowej). Świadczenie to może zostać przyznane na czas trwania dalszej niezdolności do pracy, nie dłużej niż na okres 12 miesięcy (360 dni).

Okresy wliczane do okresu zasiłkowego:
do okresu, zwanego dalej „okresem zasiłkowym”, wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży (art. 4 pkt 3 ustawy zmieniającej). Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy zasiłkowej: okresu wyczekiwania 30 i 90 dni (art. 9 ustawy zasiłkowej).

Przykład
Pracownica jest niezdolna do pracy z powodu choroby nieprzerwanie od dnia 1 grudnia 2021 r. do 9 maja 2022 r. (160 dni) w związku z urazem ręki. Kolejne zwolnienie lekarskie otrzymała na okres od dnia 10 maja 2022 r. do 9 czerwca 2022 r.  z kodem literowym „B”. Cały okres niezdolności do pracy należy wliczyć do jednego okresu zasiłkowego, który wynosi: 270 dni (ciąża).

Przykład
Pracownica do dnia 30 kwietnia 2022 r. wykorzystała 128 dni okresu zasiłkowego (z okresu 182 dni). Po przerwie trwającej 11 dni pracownica otrzymała zaświadczenie lekarskie e-ZLA na okres od 12 maja do 14 czerwca 2022 r. (41 dni) z kodem literowym „B”. Do okresu zasiłkowego pracodawca nie wliczy okresu poprzedniej niezdolności do pracy (128 dni) pomimo braku przerwy co najmniej 61 dni kalendarzowych. Po przerwie kolejne e-ZLA przypada na okres ciąży – otwieramy nowy okres zasiłkowy wynoszący 270 dni.

Ważne:
Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy za które przysługuje wynagrodzenie i zasiłek chorobowy, a także okresy, w których pracownik nie ma prawa do tych świadczeń z przyczyn określonych w art. 14 – 17 ustawy zasiłkowej (pkt 40 komentarza do ustawy).

 

ebook swiadczenia chorobowe zmiany 1.1.2022

 

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i Płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.