HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 67

Urlop rodzicielski na nowych zasadach

Urlop rodzicielski na nowych zasadach

Zmiany przepisów ustawy Kodeks pracy i innych ustaw w tym ustawy zasiłkowej przewidują:
Uchylenie art. 1791 K.p. (wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w trybie tzw. z góry) zgodnie z którym pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1.
Pomimo uchylenia przepisu pracownica będzie miała prawo złożyć pracodawcy wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze w wysokości 81,5% (podwyższenie z 80%) z wyłączeniem okresu, o którym mowa w art. 1821a § 4 Kodeksu pracy, przysługującego ojcu dziecka (zwiększony wymiar urlopu rodzicielskiego o 9 tygodni) w wysokości 70%.
Zwiększony wymiar urlopu rodzicielskiego
Pracownicy – rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do:

41 tygodni (32 tygodnie + 9 tygodni)
w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
43 tygodni (34 tygodnie + 9 tygodni)
w przypadku urodzenia więcej dzieci.
Pracownicy – rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w wymiarze do:
65 tygodni (56 tygodnie + 9 tygodni)
w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
67 tygodni (58 tygodnie + 9 tygodni)
w przypadku urodzenia więcej dzieci
przy czym:
każdemu z pracowników – rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wymiaru urlopu: 41/43 lub 65/67 tygodni. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z pracowników – rodziców dziecka.
Ustawa z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” art. 4 ust. 3 ustawy
Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Zasiłek macierzyński
za okres urlopu macierzyńskiego:
100%

za okres urlopu rodzicielskiego:
70%

W przypadku gdy ubezpieczona matka dziecka, która złożyła pracodawcy wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze w wysokości 81,5% (podwyższenie z 80%) z wyłączeniem okresu, o którym mowa w art. 1821a § 4 Kodeksu pracy, niewykorzysta ani jednego dnia zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w pierwszym roku życia dziecka, zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku niewykorzystania w pierwszym roku życia dziecka ani jednego dnia urlopu rodzicielskiego – na wniosek pracownika/ubezpieczonego następowałoby wyrównanie zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego do 100% podstawy zasiłku macierzyńskiego, a zasiłek macierzyński za urlop rodzicielski wykorzystywany w kolejnych latach życia dziecka byłby płatny na poziomie 70% dla obojga rodziców.

Jeżek Przemysław
Oferta szkoleń
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/