HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 68

Urlop opiekuńczy po nowelizacji Kodeksu pracy

Urlop opiekuńczy

W dziale siódmym K.p. (urlopy wypoczynkowe) po rozdziale pierwszym dodaje się rozdział Ia w brzmieniu:
Urlop opiekuńczy nowy art. 1731-3 ustawy Kodeks pracy. Pracownikowi przysługiwać będzie w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia
1)
osobie będącej członkiem rodziny
za członka rodziny uważa się:

syna
córkę
matkę
ojca lub
małżonka
2)
lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym
która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, w wymiarze 5 dni które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
Urlopu udziela się na wniosek pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

We wniosku wskazuje się:
1)
imię i nazwisko osoby
, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych

2)
przyczynę konieczności 
zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika

oraz
3)
w przypadku członka rodziny:
stopień pokrewieństwa z pracownikiem lub
4)
w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny
adres zamieszkania tej osoby.

Ważne:
postać elektroniczna dokumentu
nie wymaga podpisu kwalifikowanego.

Adres zamieszkania będzie podawany w celu potwierdzenia, że osoba niebędąca członkiem rodziny zamieszkuje z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym. We wniosku nie będą podawane szczegółowe informacje o stanie zdrowia osoby, której pracownik zapewnia osobistą opiekę, a jedynie przyczyna konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika. Za czas urlopu opiekuńczego pracownik nie zachowa prawa do wynagrodzenia. Jest to spójne z 80 KP, zgodnie z którym wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Okres urlopu opiekuńczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze i stosuje się odpowiednio przepisy art. 177 § 1, 11,4 i 4art. 1864 i art. 188ustawy Kodeks pracy.

Ważne:
za czas urlopu opiekuńczego pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Jeżek Przemysław
Oferta szkoleń
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/