HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 70

Cel zwrotu wniosku o urlop rodzicielski

Zwrot wniosku o urlop rodzicielski, który został złożony przez pracownika przed dniem wejścia w życie nowych przepisów prawnych – przed dniem 26 kwietnia 2023 r.

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. zwiększony zostanie wymiar urlopu rodzicielskiego
Pracownicy – rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do:

41 tygodni (urodzenie 1 dziecka)
poprzednio: 32 tygodnie
43 tygodni (urodzenie więcej dzieci)
poprzednio: 34 tygodnie
art. 1821a par. 1 k.p.

Pracownicy – rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w wymiarze do:
65 tygodni (urodzenie 1 dziecka) ustawa „za życiem”
67 tygodni (urodzenie więcej dzieci) ustawa „za życiem”
art. 1821a par. 2 k.p.

przy czym każdemu z pracowników – rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wymiaru urlopu określonego w § 1 i 2. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z pracowników – rodziców dziecka
art. 1821a par. 4 k.p.

Z tym samym dniem zwiększona zostanie wysokość zasiłku macierzyńskiego:
81,5% jeżeli ubezpieczona złoży wniosek do 21 dni po porodzie o wypłatę zasiłku w tej wysokości za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w pełnym wymiarze przy czym za okres 9 tygodniowego urlopu rodzicielskiego – 70% ustalonej podstawy

lub
100% zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70% za okres urlopu rodzicielskiego.

https://www.hrkadryiplace.pl/urlop-rodzicielski-na-nowych-zasadach-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Ważne:
Prawo do zwiększonego wymiaru urlopu rodzicielskiego (9 tygodni i 24 tygodnie) ma pracownik, który w okresie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie ustawy tj. 26 kwietnia 2023 r.:

miał prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części
lub korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w 5 częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia (art. 1821c k.p.)

Przepisy przejściowe
1)

Do pracownika, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożył wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części zgodnie z art. 1791 lub art. 1824 (wniosek o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego w trybie tzw. „z góry”) ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, ale nie rozpoczął korzystania z tego urlopu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej (przepisy obowiązujące przed zmianą) w art. 1 dotyczące urlopu rodzicielskiego w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Pracodawca niezwłocznie zwraca pracownikowi wniosek w celu jego zmiany i ponownego złożenia pracodawcy w terminie 7 dni, termin złożenia wniosku zostaje zachowany. Jeżeli pracownik nie złoży ponownie wniosku, o którym mowa w ust. 1, korzysta z urlopu zgodnie z wnioskiem złożonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 30 ustawy nowelizującej).
2)

Do pracownika – rodzica dziecka, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożył wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części zgodnie z art. 1821a albo art. 183 § 4-43 (wniosek o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego na podstawie odrębnego wniosku) ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, ale nie rozpoczął korzystania z tego urlopu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 dotyczące urlopu rodzicielskiego w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Pracodawca niezwłocznie zwraca pracownikowi wniosek w celu jego zmiany i ponownego złożenia pracodawcy w terminie 7 dni, termin złożenia wniosku zostaje zachowany. Jeżeli pracownik nie złoży ponownie wniosku, o którym mowa w ust. 1, korzysta z urlopu zgodnie z wnioskiem złożonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 31 ustawy nowelizującej).

Celem powyższego przepisu przejściowego jest m.in. to aby pracownik, który posiada zaświadczenie wydane na podstawie przepisów ustawy „za życiem” (urodzenie dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą) oraz pracownik, który będzie miał prawo do 9 tygodniowego urlopu mógł od razu skorzystać z tej części wydłużonego urlopu.
W tym celu pracodawca zwraca niezwłocznie wniosek:
1)
pracownicy, która złożyła wniosek zgodnie z art. 1791 lub art. 1824 (wniosek o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego w trybie tzw. „z góry”) po to, aby:

pracownica mogła w terminie 7 dni złożyć ponownie wniosek o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego (bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze 32 tygodni) wydłużając go o kolejne 24 tygodnie dołączając do wniosku kopię zaświadczenia wydanego na podstawie ustawy „za życiem”. Tym samym na podstawie złożonego ponownego wniosku pracownica korzystać będzie z urlopu macierzyńskiego (20 tygodni) + urlopu rodzicielskiego (32 + 24 = 56 tygodni) za który pracodawca wypłaci 80% ustalonej podstawy. Pozostałe 9 tygodni urlopu ma do wykorzystania ojciec dziecka – płatne 70% do końca roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Uważam, że kontynuujemy wypłatę zasiłku w wysokości 80% traktując złożony wniosek jako wniosek w trybie tzw. „z góry” choć art. 1791 k.p. zostaje uchylony, przy czym pracownica od dnia 26 kwietnia 2022 r. w terminie 21 dni składa wniosek o wypłatę 81,5% od tego dnia (może od razu złożyć dwa wnioski).

Ważne:
Nie ma przeszkód aby pracownica na wniosku złożonym do 7 dni zawnioskowała również o wypłatę od dnia 26 kwietnia zasiłku macierzyńskiego w wysokości 81,5%. Na jego podstawie pracodawca od tego dnia wypłaci za część urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego zasiłek w wysokości 81,5% ustalonej podstawy.

We wniosku należy podać informacje zgodnie z par. 14 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370853)

2)
pracownikowi, który złożył wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części zgodnie z art. 1821a albo art. 183 § 4-43 (wniosek o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego na podstawie odrębnego wniosku) po to, aby:
pracownik mógł w terminie 7 dni złożyć ponownie wniosek o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego np. 32 tygodnie (jeżeli złożył wniosek na taki okres) wydłużając go o kolejne 24 tygodnie dołączając do wniosku kopię zaświadczenia wydanego na podstawie ustawy „za życiem”. Tym samym na podstawie złożonego ponownego wniosku pracownik korzystać będzie z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 56 tygodni za który pracodawca wypłaci 70% ustalonej podstawy. Pozostałe 9 tygodni urlopu ma do wykorzystania drugi rodzic dziecka – płatne 70%.

Podobnie będzie w przypadku pracownika, który 15 kwietnia 2023 r. złożył wniosek o udzielenie mu urlopu rodzicielskiego w wymiarze 10 tygodni od 30 kwietnia 2023 r. (do 29 kwietnia 2023 r. z 22 tygodni urlopu rodzicielskiego korzysta matka dziecka). Ponieważ pracownik zawnioskował o urlop rodzicielski przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej – 26 kwietnia 2023 r. – ale w tym dniu nie rozpoczął korzystania z tego urlopu, urlop rodzicielski na podstawie art. 31 ustawy zmieniającej będzie mu przysługiwał na nowych zasadach, tj. w wymiarze dłuższym o 9 tygodni. Jeśli pracownik z tej dodatkowej części urlopu będzie chciał skorzystać od razu, to pracodawca niezwłocznie po wejściu w życie zmian powinien zwrócić mu wcześniejszy wniosek, a pracownik w ciągu 7 dni powinien złożyć nowy wniosek. Jeżeli go nie złoży lub uchybi terminowi, urlop rodzicielski zostanie mu udzielony zgodnie z wnioskiem złożonym 15 kwietnia 2023 r. Część urlopu rodzicielskiego w wymiarze 9 tygodni będzie mogła być wykorzystywana w późniejszym terminie.

Kolejny cel zwrotu wniosku:
1.

złożenie przez pracownika ponownie wniosku (do 7 dni) o urlop rodzicielski umożliwi podział urlopu na 5 części a nie 4 tak jak dotychczas
2.
w stanie prawnym do 25 kwietnia 2023 r. kobieta rezygnując z części urlopu rodzicielskiego (wniosek złożony w trybie „z góry”) traci prawo do wykorzystania pozostałej. Złożenie ponownie wniosku (do 7 dni) nie pozbawi pracownicy prawa do wykorzystania części niewykorzystanego urlopu
3.
złożenie ponownie wniosku (poprzednio wniosek złożony w trybie „z góry”) nie nakłada obowiązku wykorzystania urlopu od razu w pełnym wymiarze 32 tygodni.

W każdym powyższym przypadku, jeżeli pracownik nie złoży ponownie wniosku (brak złożenia wniosku spowodowany będzie tym, że dziecko pracownika urodziło się zdrowe, bez wad czyli nie przysługuje mu 24 tygodnie dodatkowego urlopu rodzicielskiego lub w przypadku, gdy pracownik nie będzie chciał od razu korzystać z dodatkowego 9 tygodniowego urlopu) korzystać będzie z urlopu zgodnie z poprzednio złożonym wnioskiem.

Ważne:
Zgodnie z powyższym, pracownik składa ponownie wniosek w celu umożliwienia skorzystania od razu z dodatkowego wydłużonego wymiaru 9 tygodni lub 24 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Kolejny przepis przejściowy przewiduje (art. 39 ustawy nowelizującej):
1.

Ubezpieczony, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pobiera zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami ustawy zmienianej w art. 1 jako okres:
urlopu macierzyńskiego
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub
urlopu rodzicielskiego
ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości określonej w ustawie zmienianej w art. 11
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
W celu ustalenia nowej wysokości zasiłku ubezpieczony składa wniosek w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

3.
Zasiłek macierzyński w zmienionej wysokości przysługuje przez okres od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do końca okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.

4.
Jeżeli ubezpieczony nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 2, korzysta z zasiłku macierzyńskiego na zasadach dotychczasowych.

Przykład
Pracownica do 21 dni po porodzie złożyła pracodawcy wniosek o wykorzystanie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 32 tygodni (art. 1791 k.p.). W dniu wejścia w życie nowych przepisów (26 kwietnia 2023 r.) pracodawca wypłaca zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 80% ustalonej podstawy. Pracownica do 21 dni (do 17 maja 2023 r.) może złożyć pracodawcy wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w wysokości 81,5% od dnia 26 kwietnia 2023 r.
 Jeżeli ojciec zdecyduje o wykorzystaniu swojej części urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 9 tygodni otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 70% ustalonej podstawy.

Jeżek Przemysław
Oferta szkoleń
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/