HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Ustawa o PDOF 43

Zasiłek macierzyński przepisy przejściowe

# 6
Pytanie uczestnika

Pracownik w dniu wejścia w życie nowych przepisów prawnych (26 kwietnia 2023 r.) pobiera zasiłek macierzyński. Czy ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wyższej wysokości ?
Odpowiedź
Z dniem 26 kwietnia 2023 r. zwiększony zostanie wymiar urlopu rodzicielskiego:
41 tygodni (urodzenie 1 dziecka)

43 tygodni (urodzenie więcej dzieci)
65 tygodni (urodzenie 1 dziecka) ustawa „za życiem”
67 tygodni (urodzenie więcej dzieci) ustawa „za życiem”
przy czym z powyższych wymiarów 9 tygodni urlopu stanowi część nieprzenoszalną na drugiego rodzica.
Z tym samym dniem zwiększona zostanie wysokość zasiłku macierzyńskiego:
81,5% jeżeli ubezpieczona złoży wniosek do 21 dni po porodzie o wypłatę zasiłku w tej wysokości za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w pełnym wymiarze przy czym za okres 9 tygodniowego urlopu rodzicielskiego (dla ojca) – 70% ustalonej podstawy

lub
100% zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70% za okres urlopu rodzicielskiego

Więcej:
https://www.hrkadryiplace.pl/urlop-rodzicielski-na-nowych-zasadach-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Art. 39 ustawy nowelizującej:
ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 4.4.2023 r. poz. 641)

1.
Ubezpieczony, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pobiera zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami ustawy zmienianej w art. 1 jako okres:
  • urlopu macierzyńskiego
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub
  • urlopu rodzicielskiego

ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości określonej w ustawie zmienianej w art. 11 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
W celu ustalenia nowej wysokości zasiłku ubezpieczony składa wniosek w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

3.
Zasiłek macierzyński w zmienionej wysokości przysługuje przez okres od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do końca okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.

4.
Jeżeli ubezpieczony nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 2, korzysta z zasiłku macierzyńskiego na zasadach dotychczasowych.

Przykład
Pracownica do 21 dni po porodzie złożyła pracodawcy wniosek o wykorzystanie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 32 tygodni (art. 1791 k.p.). W dniu wejścia w życie nowych przepisów (26 kwietnia 2023 r.) pracodawca wypłaca zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 80% ustalonej podstawy. Pracownica do 21 dni (do 17 maja 2023 r.) może złożyć pracodawcy wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w wysokości 81,5% od dnia 26 kwietnia 2023 r. Jeżeli ojciec zdecyduje o wykorzystaniu swojej części urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 9 tygodni otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 70% ustalonej podstawy.

Przykład
Pracownica po porodzie wykorzystała 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. W terminie 21 dni złożyła pracodawcy wniosek o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 32 tygodni. W dniu wejścia w życie nowych przepisów (26 kwietnia 2023 r.) pracodawca wypłaca zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego (6 tygodni) w wysokości 100% ustalonej podstawy. Pracownica do 21 dni (do 17 maja 2023 r. może złożyć pracodawcy wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w wysokości 70 % od dnia 26 kwietnia 2023 r. Od tego dnia do dnia zakończenia urlopu w wymiarze 32 tygodni pracownica otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 70% ustalonej podstawy.  

Przykład
Pracownica po porodzie wykorzystała 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. W terminie 21 dni złożyła pracodawcy wniosek o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 32 tygodni. W dniu wejścia w życie nowych przepisów (26 kwietnia 2023 r.) pracodawca wypłaca zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego (26 tygodni) w wysokości 60% ustalonej podstawy. Pracownica do 21 dni (do 17 maja 2023 r.) może złożyć pracodawcy wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w wysokości 70 % od dnia 26 kwietnia 2023 r. Od tego dnia do dnia zakończenia urlopu w wymiarze 32 tygodni pracownica otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 70% ustalonej podstawy.  

Jeżek Przemysław
Oferta szkoleń
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/