HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 66

Uprawnienia pracownika rodzica po nowelizacji ustawy Kodeks pracy

Poprawka do znowelizowanych przepisów ustawy Kodeks pracy ?

Już tylko na podpis prezydenta czeka ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw a już pojawiają się pierwsze wątpliwości znowelizowanych przepisów. Po zmianach pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia (aktualnie opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia) nie będzie można bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, oraz delegować poza stałe miejsce pracy (art. 178 § 2 K.p.). Pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia, będzie mógł złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Wniosek składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy (nowy art. 188§ 1 K.p.).
Pomimo podwyższenia wieku dziecka z 4 do 8 lat bez zmian pozostaje przepis art. 148 pkt 3 K.p. zgodnie z którym
w systemach i rozkładach czasu pracy, o których mowa w art. 135-138, 143 i 144 (system równoważny, system skróconego tygodnia pracy i system pracy weekendowej) czas pracy pracowników opiekujących się dzieckiem
do ukończenia przez nie 4 roku życia, bez ich zgody nie może przekraczać 8 godzin. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

Celowe działanie ?

Jeżek Przemysław
Oferta szkoleń
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/