HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 63

Zawieranie umów o pracę po nowelizacji ustawy Kodeks pracy

Zawieranie umów o pracę po nowelizacji przepisów ustawy Kodeks pracy

Po zmianach:
art. 25 § 2 K.p.
Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, z zastrzeżeniem § 21–23, w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy
§ 
21
Strony mogą uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny, że umowa ta przedłuża się o czas urlopu a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy jeżeli wystąpią takie nieobecności.
§ 
22
Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:
1 miesiąca:
w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony
krótszy niż 6 miesięcy
2 miesięcy:
w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący
co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.
§ 
23
Strony mogą jednokrotnie wydłużyć w umowie o pracę na okres próbny okresy, o których mowa w § 22, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

Więcej na temat zawierania umów na okres próbny:
https://www.hrkadryiplace.pl/zawieranie-umow-na-okres-probny-zmiany-kodekspracy-prawopracy-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Warunkiem gdy strony stosunku pracy decydując się na:
1)
przedłużenie umowy na okres próbny o czas urlopu a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy jeżeli wystąpią takie nieobecności

2)
zawarcie umowy na okres próbny nie przekraczający 2 miesięcy
3)
jednokrotne wydłużenie umowy na okres próbny o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy
jest wprowadzenie odpowiednich zapisów do treści umowy o pracę.

Zgodnie z nowym art. 29 § 1 K.p.
Umowa o pracę określa:
strony umowy
adres siedziby pracodawcy
a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby – adres zamieszkania, a także
rodzaj umowy
datę jej zawarcia oraz
warunki pracy i płacy, w szczególności:
1)
rodzaj pracy
2)
miejsce lub miejsca wykonywania pracy
3)
wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia
4)
wymiar czasu pracy
5)
dzień rozpoczęcia pracy
6)
w przypadku umowy o pracę na okres próbny:
a)
czas jej trwania lub dzień jej zakończenia oraz, gdy strony tak uzgodnią, postanowienie o przedłużeniu umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności
b)
okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony w przypadku, o którym mowa w art. 25 § 22, lub postanowienie o wydłużeniu umowy w przypadku, o którym mowa w art. 25 § 23
7)
w przypadku umowy o pracę na czas określony:
czas jej trwania lub dzień jej zakończenia.

W zakładce poniżej „pobierz artykuł” do pobrania nowy wzór umowy o pracę

Jeżek Przemysław
Oferta szkoleń
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/