HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
skladki spoleczne

Rozliczenie nadpłaconych składek E-R

Podatkowe rozliczenie nadpłaconych składek ER dla byłego pracownika


W 2021 r. roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi: 157 770 zł. Ograniczenie tej podstawy dotyczy wszystkich tytułów do ubezpieczeń w danym roku kalendarzowym, z których od podstawy wymiaru obliczane były składki na przedmiotowe ubezpieczenia (w tym również zasiłku macierzyńskiego). Ustalając roczny limit podstawy wymiaru składek w danym roku kalendarzowym uwzględnia się przychód podlegający oskładkowaniu uzyskany w tym roku, licząc narastająco od początku roku tj. od miesiąca stycznia 2020 r. do końca roku kalendarzowego. Roczne ograniczenie podstawy stosuje się do osób podlegających tym ubezpieczeniom obowiązkowo lub dobrowolnie. Są to m.in. pracownicy, zleceniobiorcy, a także inne osoby wymienione w art. 6, 7 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
W sytuacji m.in. gdy pracownik nie poinformuje płatnika (równoległe zatrudnienie lub zatrudnienie w trakcie roku kalendarzowego) o przekroczeniu rocznej podstawy – na koncie płatnika składek powstanie:

  • nadpłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  • niedopłata składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kwota zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z przekroczeniem rocznego limitu stanowi u danej osoby przychód ze stosunku pracy. W miesiącu zwrotu nadpłaty składek pracodawca pobiera zaliczkę na podatek dochodowy (art. 32 ustawy o PDOF). W podstawie opodatkowania uwzględnia się pełną kwotę nadpłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną. Kwota składki zdrowotnej w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru podlega odliczeniu od podatku przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy.


Przykład
W dniu 31 października 2021 r. nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę. Pracownik (w wieku 33 lat) w miesiącu sierpniu 2021 roku przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno rentowe. Pracodawca nie zauważył tego faktu i potrącił pracownikowi z wynagrodzenia za miesiące do końca października 2021 r. pełne kwoty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Łączna kwota nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne finansowana przez (byłego już) pracownika wyniosła: 2 856,65 zł.

Osoba będąc pracownikiem stosowane miała:

  • podwyższone koszty uzyskania przychodu: 300 zł
  • kwotę zmniejszającą podatek: 43,76 zł

Zwrot dokonanych składek, jako przychód ze stosunku pracy do opodatkowania, wykazany zostanie przez pracodawcę w informacji PIT-11 za rok w którym dokonano zwrotu tj.: za rok 2021 r.

lista-plac-zwrot-skladek


Jak dokonać rozliczenia nadpłaconych składek pracownikowi ?
Jakie skutki niesie za sobą błędnie złożone oświadczenie przez pracownika (niedopłata składek E-R) ?
Wszystkie informacje znajdziesz w najnowszym wydaniu:

 

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

Przy zakupie e-publikacji: Darmowa aktualizacja na cały 2021 r.


ZAPAMIĘTAJ:

Jeżeli miesiące kalendarzowe w których nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne a w konsekwencji nadpłata składek zwrócona w późniejszym czasie pracownikowi / byłemu pracownikowi spowoduje również konieczność dokonania wyrównania do wypłaconych świadczeń chorobowych. W sytuacji gdy przychód pracownika za dany miesiąc został pomniejszony o wyższą niż należna kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, to tym samym w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych uwzględniono niższe wynagrodzenie za ten miesiąc. Spowodowało to zaniżenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, a w konsekwencji ich niedopłatę. Pracodawca powinien przeliczyć tak ustaloną podstawę wymiaru świadczeń chorobowych. Przeliczenie polega na uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych prawidłowo obliczonej wysokości wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz wyrównaniu wysokości wypłaconych świadczeń.


Jeżek Przemysław