HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
kwota wolna od potracen jezek przemyslaw 1

Kwota wolna przy „dwukrotnej” wypłacie wynagrodzenia

Kwota wolna od potrąceń w przypadku gdy miesiącu dochodzi do wypłaty kolejnego wynagrodzenia


Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne:
75% minimalnego wynagrodzenia za pracę z tzw. kwoty netto:
przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
90% minimalnego wynagrodzenia za pracę z tzw. kwoty netto:
przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

Jak należy dokonać potrącenia w przypadku wypłaty kolejnego wynagrodzenia w tym samym miesiącu ? Czy można zastosować po raz drugi kwotę wolną od potrąceń ?

PIP tło
Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 07 marca 2011 r.:
w sprawie kwoty wolnej od potrąceń przy wypłatach wynagrodzenia za dwa miesiące w jednym miesiącu znak pisma: GPP-364-4560-12-1/11/PE/RP
„(…)
jeżeli pracodawca w jednym miesiącu wypłaca wynagrodzenie za dany miesiąc oraz wynagrodzenie za miesiąc poprzedni, to dokonując potrąceń obowiązany jest stosować kwotę wolną w stosunku do każdego z wypłacanych wynagrodzeń.”. 
 
Przykład
Pracownik (w wieku 29 lat – nie będącego uczestnikiem PPK) ma zajęte wynagrodzenie przez komornika tytułem niespłaconej pożyczki bankowej na kwotę: 35 000 zł. W dniu 08 stycznia 2021 r. rozliczono pracownikowi wynagrodzenie należne za miesiąc grudzień 2020 r. w wysokości: 2 850 zł (podstawowe koszty uzyskania, kwota zmniejszająca podatek przysługuje).
Kwota do wypłaty wyniosła:           2 096,93 zł
Kwota wolna od potrąceń:             2 061,67 zł
Potrącenie na konto komornika:    35,26 zł (2 096,93 zł – 2 061,67 zł).
W dniu 17 stycznia 2021 r. na mocy porozumienia stron rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę rozliczając wynagrodzenie należne za miesiąc styczeń wraz z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w łącznej wysokości: 3 152 zł.
Kwota do wypłaty wyniosła:
(bez kup i ulgi):                                            2 223,07 zł
Kwota wolna od potrąceń:
(bez kup i ulgi):                                            2 005,67 zł
Potrącenie na konto komornika:                  217,40 zł (2 223,07 zł – 2 005,67 zł).
Łączne potrącenie w miesiącu 01.2021 r. na konto komornika wyniosło: 252,66 zł (35,26 zł + 217,40 zł).


Więcej nt. zasad dokonywania potrąceń znajdziesz w najnowszym wydaniu:

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

Przy zakupie e-publikacji:
Darmowa aktualizacja na cały 2021 r.

Jeżek Przemysław