HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych Kierowcy

Składniki wynagrodzenia przyznane kierowcy w przewozach międzynarodowych do określonego terminu w podstawie wymiaru

# 32
Pytanie uczestnika
Kierowca – pracownik (pełny wymiar etatu) wykonujący przewozy drogowe międzynarodowe do 31 grudnia 2023 r. wypłacaną miał premię w zmiennej wysokości. Pracownik zachorował w kwietniu 2024 r. Czy ustalając podstawę wymiaru do wypłaty wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić w niej kwotę premii przysługującej pracownikowi do 31 grudnia 2023 r. ?
Odpowiedź 
Składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie (art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Przepis ten nie będzie miał jednak zastosowania do kierowców w przewozach międzynarodowych.

W przypadku kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie wchodzi m.in. kwota stanowiąca równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą, z zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia – w 2024 r. nie niższy niż 7 824 zł (art. 26g ustawy o czasie pracy kierowców).
Na podobnych zasadach rozliczane jest wynagrodzenie pracowników oddelegowanych do wykonywania pracy za granicą. 
Jak informuję ZUS
od 2 lutego 2022 r. podstawa wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących kierowcom wykonującym zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych podlega ustalaniu przy uwzględnieniu zasad określonych dla pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców. Oznacza to, że przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego kierowcom wykonującym zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych stosuje się ogólne zasady przewidziane dla pracowników z uwzględnieniem zasad przewidzianych dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą (pkt 326-332 komentarza do ustawy zasiłkowej).
Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku nie wyłącza się składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi do określonego terminu mimo, że zasiłek przysługuje za okres przypadający po tym terminie. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmowane są wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone „w danym miesiącu”. Dotyczy to przypadków, gdy w jednym miesiącu pracownik otrzymuje wynagrodzenie za różne okresy, tj. wynagrodzenie za bieżący miesiąc i wynagrodzenie za miesiąc lub miesiące wcześniejsze (pkt 329-330 komentarza).

Kierowcy w przewozach międzynarodowych Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych