HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
kwota zmniejszajaca podatek

Podwójna kwota zmniejszająca podatek zmiany od 1 lipca 2022 r.

Warunki stosowania „drugiej kwoty zmniejszające podatek”

Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek zależy od treści oświadczenia o wspólnym rozliczeniu złożonego przez pracownika oraz od tego, czy złożył on również oświadczenie PIT-2. Pracownik ma możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia, że za dany rok zamierza opodatkować swoje dochody łącznie z małżonkiem.

Po zmianach od 1 stycznia 2022 r.
art. 32 ust. 1a. ustawy o PDOF
Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:
1)
dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej
o której mowa w art. 27 ust. 1: > 120 000 zł
a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej
2)
dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej
o której mowa w art. 27 ust. 1: < 120 000 zł
a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

art. 32 ust. 1b. ustawy o PDOF
Płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie wymienione w ust. 1a, pobierają zaliczki według zasad określonych w ust. 1a pkt 1 i 2 począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie
art. 32 ust. 1c. ustawy o PDOF
W razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty możliwości do opodatkowania dochodów zgodnie z art. 6 ust. 2, podatnik jest zobowiązany poinformować o tym płatnika, w tym przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są pobierane według zasad określonych w ust. 1.

Ważne:
Oświadczenia o wspólnym rozliczeniu mogą być składane przez pracowników w dowolnym momencie danego roku podatkowego (kalendarzowego). Od 1 stycznia 2022 r. oświadczeń takich nie mogą składać pracownicy samotnie wychowujący dzieci.

Po zmianach od 1 lipca 2022 r.:
również osoba samotnie wychowująca dziecko (przywrócenie preferencji podatkowej) może złożyć pracodawcy stosowane oświadczenie.
Przy obliczaniu zaliczki według zasad określonych w art. 32 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, od dochodów uzyskanych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ilekroć jest mowa o:
1)
opodatkowaniu dochodów łącznie z małżonkiem rozumieć przez to należy opodatkowanie dochodów na zasadach określonych dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci
2)
małżonku rozumieć przez to należy małżonka lub dziecko
(art. 19 ust. 2 ustawy zmieniającej).

W okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. obowiązek poinformowania, o którym mowa w art. 32 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 1, obejmuje zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty możliwości do opodatkowania dochodów na zasadach określonych dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci (art. 19 ust. 3 ustawy zmieniającej). Pracownik składa oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko, kierując się przewidywaną przez siebie kwotą dochodów w danym roku. Oświadczenia o wspólnym rozliczeniu mogą być składane przez pracowników w dowolnym momencie roku. Pracodawca uwzględnia je począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym takie oświadczenie zostało złożone (art. 32 ust. 1b ustawy o PDOF).

Zwróć uwagę:
Po zmianach od 1 lipca 2022 r.
Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci – art. 6 ust. 4c-4h ustawy o PDOF, przy czym przepisy art. 6 ust. 4c – 4h stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. (art. 14 ust. 1 ustawy zmieniającej).

Przykład
Na podstawie przedłożonego przez pracownika oświadczenia PIT-2, pracodawca rozliczając zaliczkę na podatek dochodowy pomniejsza ją do 30 czerwca 2022 r. o 425 zł a od 1 lipca 2022 r. o 300 zł, zgodnie ze złożonym oświadczeniem. W miesiącu lipcu 2022 r. pracownik złożył oświadczenie o wspólnym rozliczaniu ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowując dziecko, oraz wskazał w nim, że jego dochody w 2022 r. nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów. W miesiącu sierpniu 2022 r. wynagrodzenie ze stosunku pracy wyniosło:
6 800 zł (podstawowe koszty uzyskania przychodów, pracownik nie jest uczestnikiem PPK).

lista

 

e Kompendium Rozliczania Wynagrodzen i Zasilkow w 2021 r. 3

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i Płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
 


nbsp;