HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 36

Praca przez część dnia i zwolnienie lekarskie

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Praca przez część dniówki roboczej i e-ZLA

Zdarzają się sytuacje w których pracownicy po przepracowaniu kilku godzin zwalniają się z pracy i udają do lekarza i od tego samego dnia otrzymują zwolnienie lekarskie, pomimo tego, że przepracowali część dniówki roboczej. W takiej sytuacji pracownikowi za taki dzień przysługuje zarówno wynagrodzenie za pracę (za godziny faktycznie przepracowane) jak i świadczenie chorobowe za pełny dzień. W sytuacji gdyby pracownik przepracował cały dzień i po pracy udał się do lekarza, który wystawiłby na ten sam dzień zwolnienie lekarskie wtedy świadczenie chorobowe za ten dzień pracownikowi nie przysługuje. Przepisy ustawy zasiłkowej nie przewidują możliwości zmniejszania stawki dziennej zasiłku (wynagrodzenia chorobowego), pomimo przepracowania części dniówki roboczej. Dlatego też za taki dzień wypłaca się pełną stawkę.
Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy (art. 11 ust. 4 ustawy zasiłkowej). Za jeden dzień choroby wypłaca się 1/30 część kwoty stanowiącej podstawę wymiaru zasiłku (art. 36 ust. 3 ustawy zasiłkowej). Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 12 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas jej niewykonywania pracownik zachowuje do niego prawo tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 K.p.). Jeśli pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby wystawiono zwolnienie lekarskie obejmujące również dzień częściowo przepracowany i w związku z tym otrzyma on wynagrodzenie tylko za przepracowane godziny, to za ten dzień przysługuje mu również zasiłek chorobowy.

zus

(…)
zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (…) zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. W związku z powyższym, pracownikowi, który otrzymał wynagrodzenie za cały dzień pracy, w którym nastąpiła jego niezdolność do pracy z powodu choroby, pomimo przepracowania tylko kilku godzin w tym dniu, nie przysługuje zasiłek chorobowy za ten dzień. Tego dnia nie uznaje się za dzień niezdolności do pracy z powodu choroby, zatem nie wlicza się go do okresu zasiłkowego.

zus

(…)
jeśli pracownik przepracował tylko część dnia ale otrzymał wynagrodzenie za pracę za cały dzień roboczy i od tego dnia ma orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby, zasiłek chorobowy za ten dzień nie przysługuje. Tego dnia nie uznaje się za dzień niezdolności do pracy z powodu choroby, zatem nie wlicza się go do okresu zasiłkowego. Gdyby pracownik otrzymał wynagrodzenie jedynie za przepracowaną część dnia, w którym wystąpiła jego niezdolność do pracy z powodu choroby, to za taki dzień zasiłek chorobowy przysługiwałby.

Przykład
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości: 3 250 zł oraz dodatek stażowy w wysokości 20% płacy zasadniczej: 650 zł wypłacany w pełnej wysokości za okresy absencji spowodowanej chorobą lub opieką. W dniu 15 lutego 2022 r. pracownik po przepracowaniu 3 h udał się do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie e-ZLA od dnia 15 do 17 lutego 2022 r. (3 dni). Za czas przepracowany w miesiącu lutym 2022 r. pracownik uzyskał wynagrodzenie w wysokości:
3 250 zł : 30 dni = 108,33 zł
108,33 zł x 3 dni niezdolności do pracy = 324,99 zł
3 250 zł – 324,99 zł = 2 925,01 zł
wynagrodzenie za przepracowane dni
3 250 zł : 160 h = 20,31 zł
20,31 zł x 3 h = 60,93 zł
za 3h pracy w dniu 15 lutego 2022 r.
Razem: 2 985,94 zł
(2 925,01 zł + 60,93 zł) + za 3 dni niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje świadczenie chorobowe oraz dodatek stażowy w wysokości: 650 zł.

Przykład do pobrania w PDF:
„Pobierz artykuł” (poniżej)

Szkolenia:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/