HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 41

Ulga dla seniora a świadczenia emerytalno-rentowe

Nie otrzymywanie świadczeń emerytalno – rentowych a prawo do „ulgi dla seniora”

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz 152 – 154 ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są m.in. przychody ze:
stosunku służbowego
stosunku pracy
pracy nakładczej
spółdzielczego stosunku pracy
umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF)
zasiłku macierzyńskiego o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

z pozarolniczej działalności gospodarczej
do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Dodatkowo przy uldze dla seniora (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PDOF)
otrzymane przez podatnika:
po ukończeniu 60 roku życia (w przypadku kobiety) i

65 roku życia (w przypadku mężczyzny)
do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:
emerytury lub renty rodzinnej z KRUS
emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń
emerytury lub renty rodzinnej z ZUS
świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej
uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego

W świetle powyższego przepisu powstała wątpliwość dotycząca spełnienia warunku „nie otrzymywania świadczeń”. 

Osoba (kobieta) ukończyła wiek 60 lat w dniu 10 lipca 2022 r. i złożyła wniosek o przyznanie świadczeń emerytalnych z ZUS. Zgodnie z wydaną decyzją prawo do świadczeń emerytalnych ZUS przyznał kobiecie od dnia 20 lipca 2022 r. Pierwsza wypłata świadczenia emerytalnego na konto wpłynęła w dniu 5 sierpnia 2022 r. Osoba chciałaby skorzystać z „ulgi dla seniora”. Czy przychody ze stosunku pracy, do których chce rozliczyć ulgę dla seniora, to przychody uzyskane do 19 lipca (dzień poprzedzający dzień wydania decyzji o przyznaniu świadczeń emerytalnych) czy jednak należy przyjąć uzyskane przychody ze stosunku pracy do dnia poprzedzającego wpływ emerytury na konto tj. przychody uzyskane do dnia 4 sierpnia 2022 r. ?
KIS

W odpowiedzi z dnia 6 grudnia 2022 r. KIS uznał, że:
(…)
zwolnione z podatku są przychody otrzymane przez podatnika, który mimo nabycia uprawnienia (prawa) do emerytury, tej emerytury nie otrzymuje. Warunek ten powinien być spełniony na moment otrzymania przychodu, tj. na dzień otrzymania wynagrodzenia lub postawienia do dyspozycji. Dla pracownika kluczowe znaczenie ma data faktycznej wypłaty emerytury (przed czy po dniu wypłaty wynagrodzenia ze stosunku pracy) a nie samo posiadanie przez pracownika uprawnień do emerytury. Jeżeli podatnik spełni warunki do skorzystania ze zwolnienia przychodów z tytułu ww. ulgi obejmującej przychody pracujących seniorów, to przychód objęty tą ulgą w kwocie 85 528 zł będzie zwolniony z podatku dochodowego.
W  opisanej sytuacji kluczowe znaczenie dla zastosowania tzw. „ulgi dla seniora” ma data faktycznej wypłaty emerytury, a nie samo posiadanie przez pracownika uprawnień do emerytury. Zatem, otrzymane przez pracownika wynagrodzenie do dnia wypłaty emerytury, może korzystać z ulgi dla pracujących seniorów w zeznaniu rocznym – przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy.

Szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/