HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 40

Przychody w PIT-11 pracownika w wieku emerytalnym

Opodatkowane przychody pracownika po ukończeniu wieku emerytalnego w informacji PIT-11

Aktualne wzory formularzy podatkowych do ściągnięcia:
https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/
Przychody ze stosunku pracy w PIT-11(29)

123

1234

Przychodami ze stosunku pracy będą m.in.:
1)

ryczałt za korzystanie z prywatnego auta do celów służbowych w jazdach lokalnych i użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych
2)
dodatek do wynagrodzenia będący refundacją kosztów nabycia pakietów medycznych, kart multisport i ubezpieczenia na życie
3)
wpłaty na PPK – PPE w części finansowanej przez pracodawcę
4)
wynagrodzenie chorobowe
5)
odprawy emerytalno – rentowe
6)
nadwyżka świadczeń finansowanych z ZFŚS powyżej limitu zwolnienia z opodatkowania (w 2022 r.: 2 000 zł).
Koszty uzyskania przychodów:
14)
w kwocie kosztów uzyskania przychodów wykazuje się koszty faktycznie uwzględnione przez płatnika przy poborze zaliczek na podatek.

Wiersz 3
przychody uzyskane przez podatników po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65 roku życia w przypadku mężczyzny, pod warunkiem że podatnik podlega z tytułu  uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przykład
Pracownica w wieku 59 lat wynagradzana stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości: 6 500 zł (wynagrodzenie płatne w ostatnim dniu miesiąca) uzyskała u danego pracodawcy przychód w 2022 r. w wysokości (pracownik złożył wniosek o nie stosowanie rozporządzenia w sprawie zaliczek – stosowana była ulga dla klasy średniej):

Narastająco od stycznia do czerwca 2022 r (5 miesięcy)
przychód:       
                      

33 583,25 zł     
[(6 500 zł x 5 miesięcy) + 1 083,25 zł]
koszty uzyskania:           
1 500 zł                
(250 zł x 6 miesięcy)
składki ERCH:                   
4 604,27 zł        
[(891,15 zł x 5 miesięcy) + 148,52 zł]
zdrowotna (9%):            
2 596,69 zł        
[(504,80 zł x 5 miesięcy) + 72,69 zł]
zaliczka na podatek:     
2 646 zł                
[(432 zł x 5 miesięcy) + 486 zł]
W miesiącu czerwcu 2022 r. pracownik pobierał zasiłek macierzyński wypłacony przez pracodawcę za okres 25 dni.
Za ten miesiąc wynagrodzenie i zasiłek kształtowały się następująco:
6 500 zł : 30 dni = 216,67 zł

216,67 zł x 25 dni = 5 416,75 zł
wynagrodzenie za pracę:
6 500 zł – 5 416,75 zł = 1 083,25 zł
składki ERCH:

148,52 zł
zdrowotna (9%):
72,69 zł (ograniczona do zaliczki na dzień 31.12.2021 r.)
zasiłek macierzyński:
[6 500 zł – (6 500 zł x 13,71%)] = 6 500 zł – 891,15 zł

5 608,85 zł : 30 dni = 186,96 zł
186,96 zł x 100% = 186,96 zł
186,96 zł x 25 dni = 4 674 zł
zaliczka na podatek:
[(1 083,25 zł + 4 674 zł) – 250 zł – 148,52 zł] = 5 358,73 zł

5 359 zł x 17% – 425 zł = 486,03 zł = 486 zł.
Narastająco od lipca do grudnia 2022 r (5 miesięcy)
21 lipca pracownica ukończyła 60 latnie złożyła wniosku o stosowanie ulgi dla seniora
przychód:              
               

34 666,60 zł     
[(6 500 zł x 5 miesięcy) + 2 166,60 zł]
koszty uzyskania:           
1 500 zł                
(250 zł x 6 miesięcy)    
składki ERCH:                   
4 752,79 zł        
[(891,15 zł x 5 miesięcy) + 297,04 zł]
zdrowotna (9%):            
2 692,26 zł        
[(504,80 zł x 5 miesięcy) + 168,26 zł]
zaliczka na podatek:     
1 968 zł                
[(343 zł x 5 miesięcy) + 253 zł]
W miesiącu grudniu 2022 r. pracownik pobierał zasiłek chorobowy wypłacony przez pracodawcę za okres 20 dni.
Za ten miesiąc wynagrodzenie i zasiłek kształtowały się następująco:
6 500 zł : 30 dni = 216,67 zł

216,67 zł x 20 dni = 4 333,40 zł
wynagrodzenie za pracę:
6 500 zł – 4 333,40 zł =

2 166,60 zł
składki ERCH:

297,04 zł
zdrowotna (9%):
168,26 zł
zasiłek chorobowy:
[6 500 zł – (6 500 zł x 13,71%)] = 6 500 zł – 891,15 zł

5 608,85 zł : 30 dni = 186,96 zł
186,96 zł x 80% = 149,57 zł
149,57 zł x 20 dni = 2 991,40 zł
zaliczka na podatek:
[(2 166,60 zł + 2 991,40 zł) – 250 zł – 297,04 zł] = 4 610,96 zł

4 611 zł x 12% – 300 zł = 253,32 zł = 253 zł.

Łącznie w 2022 r.:
przychód opodatkowany uzyskany w okresie od 1 stycznia do 21 lipca 2022 r.                              

33 583,25 zł
składki ERCH

4 604,27 zł
przychód opodatkowany uzyskany w okresie od 22 lipca do 31 grudnia 2022 r.                           

34 666,60 zł
składki ERCH

4 752,79 zł
zasiłek macierzyński (przed ukończeniem 60 lat)                                            

4 674 zł
zasiłek chorobowy:                                                                              

2 991,40 zł
koszty uzyskania:
2 x 1 500 zł
zdrowotna (9%):
5 288,95 zł
(2 596,69 zł + 2 692,26 zł)
zaliczka na podatek:
4 614 zł
(2 646 zł + 1 968 zł)

Sporządzając za 2022 r. informację PIT-11(29) pracodawca wykaże:

infoo

90989

Szkolenia
Zamknięcie roku PIT za 2022 r. 
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/