HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 11

Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w 2023 r.

Wniosek o niestosowanie Kosztów Uzyskania Przychodów po zmianach od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje do odwołania


W stanie prawnym do 31 grudnia 2022 r.:
art. 32 ust. 1f ustawy o PDOF zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
Jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek:
1)

o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 148 lub
2)
miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa
w art. 22 ust. 2 pkt 1
płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia lub tych kosztów najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.


Po zmianach od 1 stycznia 2023 r.:
art. 32 ust. 6 ustawy o PDOF zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek:
1)

o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 148 lub
2)
miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa
w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3

płatnik oblicza zaliczki bez stosowania tego zwolnienia lub tych kosztów najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Art. 31a ust. 5 ustawy o PDOF
Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie lub wniosek mające wpływ na obliczanie zaliczki, płatnik uwzględnia to oświadczenie lub ten wniosek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał, a w przypadku płatnika, o którym mowa w art. 34 – najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.

Art. 31a ust. 6 ustawy o PDOF
Oświadczenie i wniosek mające wpływ na obliczenie zaliczki dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębny przepis stanowi inaczej.

Art. 32 ust. 8 ustawy o PDOF
Jeżeli podatnik złoży płatnikowi wniosek o rezygnację ze stosowania kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3, płatnik oblicza zaliczki, nie stosując tych kosztów.

Zgodnie z powyższym:
od 1 stycznia 2023 r. pracownik może zrezygnować ze stosowania zarówno podstawowych jak i podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (o ile złożył stosowane oświadczenie) a wniosek o rezygnację obowiązywać będzie do odwołania (w stanie prawnym do 31 grudnia 2022 r. wniosek o rezygnację ze stosowania podstawowych kosztów obowiązuje tylko w roku jego złożenia). Wniosek/oświadczenie o niestosowaniu kosztów uzyskania można złożyć (w dowolnej formie: pisemna, elektroniczna) na zmienionym formularzu PIT-2(9) od 1 stycznia 2023 r.
Część H poz. 16-17

 

pit22

pit222


Jeżek Przemysław

aktualna lista szkoleń:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/