HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 8

Rozliczenie wynagrodzenia na Liście Płac w 2022 r.

Rozliczenie wynagrodzenia na liście płac w 2022 r.

Płatnicy składek (m.in. pracodawcy, zleceniodawcy) zobowiązani są do obliczania części składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe finansowane przez ubezpieczonych i po potrąceniu ich ze środków ubezpieczonych przekazują do Zakładu (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników, stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 i 10 ustawy o sus. Przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 12 ustawy o sus (art. 18 ust. 1 ustawy o sus).
Zakłady pracy (art. 31 ustawy o PDOF) są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Po zmianach od 1 lipca 2022 r.
przy obliczaniu zaliczki według zasad określonych w art. 32 ust. 1 i 1 a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, od dochodów uzyskanych w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zamiast stawki 17% stosuje się stawkę 12%.
Za dochód, o którym mowa, uważa się:
1)
uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 ustawy o PDOF oraz
2)
zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika,
po odliczeniu
1)
kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo 3 lub w ust. 9 pkt 1-3 oraz
2)
po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a.
Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego.

Po zmianach od 1 lipca 2022 r.
przy obliczaniu zaliczki od dochodów uzyskanych w okresie od 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. nie pomniejsza się dochodu o kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 32 ust. 2a oraz art. 44 ust. 3aa ustawy zmienianej w art. 1 (tzw. ulga dla klasy średniej).
Następnie
obliczoną zaliczkę na podatek dochodowy należy pomniejszyć o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o PDOF) jeżeli pracownik złoży zakładowi pracy oświadczenie PIT-2. O
d 1 lipca 2022 r. kwota zmniejszająca podatek wynosi 300 zł (1/12 z 3 600 zł).

Przychodami w myśl ustawy o PDOF są:
otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze
 i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń” (art. 11 § 1 ustawy o PDOF). Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń,
a w szczególności:

  • wynagrodzenia zasadnicze
  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
  • różnego rodzaju dodatki
  • nagrody
  • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop

wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przykład
Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik (ukończony 26 rok życia) wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości 4 500 zł.
Pracownikowi:
przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu: 250 zł oraz
kwota zmniejszająca podatek (pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2).
Pracownik nie jest uczestnikiem PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).
Składka na ubezpieczenie wypadkowe: 2%

Rozliczenie wynagrodzenia na liście płac.
Potrącenia w części przypadającej na pracownika:

Krok pierwszy:
Naliczenie i potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne.
Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne – rentowe – chorobowe.
Łączna wysokość wynagrodzenia uzyskana w danym miesiącu kalendarzowym:
4 500 zł.
Podstawę wymiaru i naliczone składki na poszczególne ubezpieczenia zaokrąglić należy do dwóch miejsc po przecinku.
składka na ubezpieczenie emerytalne:
4 500 zł x 9,76 % = 439,20 zł
składka na ubezpieczenie rentowe:
4 500 zł x 1,5 % =     67,50 zł
składka na ubezpieczenie chorobowe:
4 500 zł x 2,45 % = 110,25 zł
Łączna kwota do potrącenia: 616,95 zł (439,20 zł + 67,50 zł + 110,25 zł).

Krok drugi:
Naliczenie i potrącenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Ustalenie podstawy wymiaru składki:
łączna wysokość wynagrodzenia uzyskana w danym miesiącu kalendarzowym pomniejszona o naliczone i potrącone składki na fundusz ubezpieczeń społecznych (E-R-CH).
 Podstawę wymiaru i naliczoną składkę na ubezpieczenie zdrowotne zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku
4 500 zł – 616,95 zł = 3 883,05 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne – podstawa x 9%
3 883,05 zł x 9% = 349,47 zł.

Krok trzeci:
Podstawa do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.
Łączna wysokość wynagrodzenia uzyskana w danym miesiącu kalendarzowym pomniejszona o:
1)
pracownicze koszty uzyskania przychodu (250 zł lub 300 zł) oraz
2)
naliczone i potrącone składki na fundusz ubezpieczeń społecznych (E-R-CH).
Podstawę do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych
4 500 zł – 250 zł – 616,95 zł = 3 633,05 zł = 3 633 zł.

Krok czwarty:
Zaliczka na podatek dochodowy.
Podstawa do opodatkowania x 12 % pomniejszona o kwotę zmniejszającą podatek 300 zł (1/12 z 3 600 zł pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia PIT-2)
3 633 zł x 12 % – 300 zł = 135,96 zł = 136 zł

Krok piąty:
Kwota do wypłaty (tzw. kwota netto)
Wynagrodzenie pomniejszone o:
1)
składki na ubezpieczenia społeczne: E-R-CH
2)
składkę na ubezpieczenie zdrowotne
3)
zaliczkę na podatek dochodowy
4 500 zł – 616,95 zł – 349,47 zł – 136 zł = 3 397,58 zł.

Potrącenia w części przypadającej na pracodawcę:
Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne: E-R-W
Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Fundusz Emerytur Pomostowych

Ustalenie podstawy wymiaru
Łączna wysokość wynagrodzenia uzyskana w danym miesiącu kalendarzowym:
4 500 zł.
Podstawę wymiaru i naliczone składki na poszczególne ubezpieczenia zaokrąglić należy do dwóch miejsc po przecinku.
składka na ubezpieczenie emerytalne:
4 500 zł x 9,76% = 439,20 zł
składka na ubezpieczenie rentowe:
4 500 zł x 6,5% = 292,50 zł
składka na ubezpieczenie wypadkowe:
4 500 zł x 2% = 90 zł
Fundusz Pracy:
4 500 zł x 2,45% = 110,25 zł
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
4 500 zł x 0,1% = 4,50 zł
Fundusz Emerytur Pomostowych:
brak obowiązku naliczania składki
Łączny koszt pracodawcy: 5 436,45 zł
(4 500 zł + 439,20 zł + 292,50 zł + 90 zł + 110,25 zł + 4,50 zł).

 

wynagrodzenie lista płac

Przykład do pobrania w PDF:
„Pobierz artykuł” (poniżej)

Rozliczanie wynagrodzeń w 2023 r.:
https://www.hrkadryiplace.pl/produkt/rozliczanie-wynagrodzen-lista-plac-place-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Szkolenia:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/