HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
prezent pracownik przychod jezek przemyslaw

Prezenty a przychód pracownika

Prezenty dla pracowników a przychód ze stosunku pracy

 

Za przychody m.in. ze stosunku służbowego czy stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

  • wynagrodzenia zasadnicze
  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
  • różnego rodzaju dodatki
  • nagrody
  • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop

i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF).
Przepisy ustawy o PDOF nie definiują pojęcia nieodpłatnych świadczeń. Za sprawą wykładni, której dokonał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, podejście organów podatkowych do kwestii ustalnia przychodu z tego rodzaju świadczeń uległo na przestrzeni kilku lat dużym zmianom.

W świetle tej wykładni, za przychód pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń mogą być uznane świadczenia, które:

  • zostały spełnione za zgodąpracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie)
  • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść
  • korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemupracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Łączne spełnienie wszystkich ww. warunków, zdaniem TK, powoduje powstanie przychodu po stronie pracownika.

Przyznawanie różnego rodzaju upominków pracownikom, mające charakter wyłącznie okolicznościowy (narodziny dziecka, ślub pracownika, przejście na rentę czy emeryturę), których przekazanie będzie miało charakter incydentalny i nie będzie stanowiło wynagrodzenia za świadczoną pracę, nie będzie również dodatkowym świadczeniem pieniężnym uzyskiwanym nieodpłatnie, nie będzie stanowić dla pracownika przychodu. Nie można uznać bowiem, że warunki wskazane w wyroku TK zostały spełnione. Trudno jest stwierdzić, iż przekazany pracownikowi prezent, upominek przyniósł wymierną korzyść w postaci uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść.

KIS


W najnowszej interpretacji z dnia 2 marca 2021 r. nr 0115-KDIT2.4011.868.2020.1.MD.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że:

(…)
w rezultacie stwierdzić należy, że obdarowywanie pracowników przez Wnioskodawczynię prezentami stanowiącymi formę gratulacji, uhonorowania ważnych okazji w ich życiu, które nie mają związku z wykonywaną pracą czy jej rezultatami, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
 W konsekwencji, z uwagi na wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość wręczanych pracownikom przez Wnioskodawczynię prezentów z okazji ważnego zdarzenia w życiu pracowników Wnioskodawczyni, np. z okazji ślubu lub narodzin dziecka, nie stanowi dla nich przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem z ww. tytułu na Wnioskodawczyni nie ciążą obowiązki płatnika związane z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotowy obowiązek nie będzie ciążył na Wnioskodawczyni również w latach przyszłych pod warunkiem, że nie ulegną zmianie przepisy prawa będące podstawą niniejszego rozstrzygnięcia oraz stan faktyczny sprawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Więcej na temat rozliczania podatkowo – składkowego „Benefitów dla pracowników” znajdziesz w najnowszym wydaniu:

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

Przy zakupie e-publikacji:

Darmowa aktualizacja na cały 2021 r.

Jeżek Przemysław