HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
przeliczenie podstawy jezek przemyslaw

Przeliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Wypłata zaległego wynagrodzenia a przeliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent

Wypłata pracownikowi zaległego wynagrodzenia m.in. za pracę w godzinach nadliczbowych (po kontroli) lub zasądzonych byłemu pracownikowi np. nadgodzin oraz dodatków za pracę w porze nocnej będzie więc skutkować obowiązkiem przeliczenia wypłaconego ekwiwalentu urlopowego (dla byłego pracownika) i wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (dla pracownika).


Obowiązek taki wystąpi w sytuacji, gdy wypłata tych składników wynagrodzenia dotyczyć będzie okresu branego pod uwagę przy obliczaniu ekwiwalentu lub urlopu wypoczynkowego.

Pomimo tego, iż z roporządzenia urlopowego wynika, że podstawę stanowi wypłacone wynagrodzenie w przyjmowanym okresie to brak wypłaty należnych za ten okres składników wynagrodzenia zaniżył podstawę stąd pracodawca ma obowiązek dokonać przeliczenia podstaw.

Powyższe wynika również ze stanowiska PIP

PIP tło

——————————————————————-

Kontrola w jednym z przedsiębiorstw gminnych w Kielcach wykazała, że praco-dawca źle prowadził dokumentację pracowniczą i stosował nieprawidłową metodę naliczania wynagrodzeń za urlop. Inspektor pracy doprowadził do wypłacenia przez pracodawcę wyrównania za 3 lata. W kontrolowanej jednostce, mimo powołanej wyspecjalizowanej służby kadrowo-płacowej, do podstawy wynagrodzenia urlopowego przyjmowano należne wynagrodze-nie za pracę z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy. Tymczasem w kontrolowanej jednostce wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacano 10 następnego miesiąca.
Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.), składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.
Nieprawidłowa metoda naliczania świadczeń doprowadziła do przypadków ich niedopłaty lub nadpłaty.
W związku z tym inspektor pracy wystąpił o skorygowanie stwierdzonych nieprawidło-wości. Pracodawca dokonał ponownego naliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczyn-kowy z uwzględnieniem wszystkich świadczeń w prawidłowej wysokości i prawidłowej podstawy oraz wypłacenia należnego wyrównania za okres 3 lat dla 49 pracownikom firmy, naliczenia i wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, wyrównania należności za pracę w godzinach nadliczbowych, wyrównania nagród jubileuszowych, w łącznej kwocie 10,4 tys. zł.