HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Przeliczenie ulg w podatku i składkach wyrażonych w walutach obcych pracowników oddelegowanych za granicę i kierowców w przewozach międzynarodowych

Przeliczenie ulg w podatku i składkach pracowników oddelegowanych i kierowców

Składki ZUS
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PDOF z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem m.in.
1)
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
2)
zasiłków z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia wypadkowego.
W podstawie wymiaru nie uwzględnia się również przychodów określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Od 1 stycznia 2023 r.
w przypadku pracowników zatrudnionych w Polsce, lecz oddelegowanych przez pracodawcę do pracy za granicą, których przychód jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (niezależnie od tego, za jaki okres przysługuje) tj.: w 2023 r. wyższy niż 6 935 zł podstawy wymiaru składek ZUS nie stanowi część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego). Przy czym ustalona w taki sposób podstawa wymiaru składek społecznych pracowników delegowanych do pracy za granicę nie może być jednak niższa od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.
Jeżeli przychód pracownika za dany miesiąc nie przekracza tego poziomu, wówczas pracodawca nie może zastosować zwolnienia wynikającego z tego przepisu. Nie ma zatem podstaw do odejmowania równowartości diet, ani też porównania przychodu do kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W przypadku uzyskiwania przez pracownika przychodu niższego od przeciętnego wynagrodzenia, podstawę wymiaru składek stanowi faktycznie uzyskiwany przez niego przychód.
Kierowcy w przewozach międzynarodowych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.
Art. 26f
1.
Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
2.
Do kierowcy, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio, w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przepisy wydane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców.
Art. 26g.
W przypadku kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie wchodzą
1)
kwota stanowiąca równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą, z zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia.
Zaliczka na podatek dochodowy
Przy rozliczaniu podatku od dochodów zagranicznych pracowników oddelegowanych, pracodawca powinien uwzględnić regulacje zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PDOF z których wynika, że  
wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących w związku z tym pobytem przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15 i 15c.

Pkt 23d
przychody ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez kierowcę z tytułu wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych na podstawie tego stosunku lub tej umowy, w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą, przy czym dni pobytu za granicą ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.

Przeliczenie ulg na złotówki
par. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Stanowiące podstawę wymiaru składek przychody pracownika osiągane w walutach obcych wypłacane przez
1)
płatnika składek przelicza się na złote w sposób przyjęty w przepisach o PDOF
2)
pozostałe podmioty przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wypłaty, a jeżeli nie jest to dzień roboczy, to w następnym dniu, który jest dniem roboczym, a w przypadku gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu – według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem.
Art. 11a ust. 1 ustawy o PDOF
przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

KIS

Wyjaśnienia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 lutego 2021 r. nr 0114-KDIP3-1.4011.836.2020.4.MK1
(…)

w przypadku gdy wypłata wynagrodzenia oraz świadczeń następuje w formie pieniężnej, za datę powstania przychodu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF, uważa się moment wypłaty należności. Natomiast w sytuacji gdy wypłata wynagrodzenia następuje na konto bankowe, wówczas dniem uzyskania przychodu jest dzień obciążenia rachunku pracodawcy (…).

KIS

Stanowisko z 24 listopada 2023 r.
Przychody, koszty a także podatek zapłacony za granicą, w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio:
dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu lub dzień zapłaty podatku. Zatem dla celów przeliczenia wartości diet stosujemy również kurs średni NPB z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Zgodnie z powyższym, do przeliczenia ulg w składkach i podatku wyrażonych w walutach obcych, należy przyjąć średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Przekazując wynagrodzenie na konto pracownika, dniem uzyskania przychodu to dzień obciążenia rachunku bankowego pracodawcy.
Jeżek Przemysław