HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Rozliczanie wynagrodzeń kierowców

Rozliczanie wynagrodzeń Kierowców zmiany

Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń Kierowców w przewozach międzynarodowych

Ustawa z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym zwana dalej: ustawą nowelizującą
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1523
Opublikowana 4 sierpnia 2023 r. w Dz. U. poz. 1523.
Wejście w życie (z pewnymi wyjątkami) 19 sierpnia 2023 r.

Najbliższe szkolenie ze zmian w rozliczaniu wynagrodzeń:
17 i 23 sierpnia 2023 r. 

https://www.hrkadryiplace.pl/kierowca-przewozy-miedzynarodowe-rozliczanie-wynagrodzen-kierowcow-pakiet-mobilnosci-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Proponuje się zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PDOF) oraz ustawie o czasie pracy kierowców przez wprowadzenie rozwiązań mających na celu w szczególności uproszczenie systemu naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku dochodowego dla kierowców w transporcie międzynarodowym, zgodnie ze zgłoszonymi uwagami w ramach konsultacji publicznych.
Zmiana zasad wynagradzania kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym, przez odejście od modelu opartego na podróży służbowej kierowców, została wprowadzona od 2 lutego 2022 r. Przepisy nie uwzględniały jednak specyfiki wykonywania zawodu kierowcy w transporcie międzynarodowym, ponieważ odwołują się w zakresie wysokości diet za dobę podróży w poszczególnym państwie, będących podstawą ustalania wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Dlatego niezbędne było ponowne szczegółowe przeanalizowanie charakteru pracy kierowców oraz wysokiego poziomu ich mobilności, który wpływa na brak możliwości bezpośredniego stosowania w tym zakresie rozwiązań kodeksowych oraz szeregu innych wymogów administracyjnych i ogólnych norm prawa pracy. Z tego też względu na terytorium całej Unii Europejskiej obowiązują szczególne zasady dotyczące poszczególnych aspektów pracy kierowców związanych m.in. z normami czasu pracy tej grupy zawodowej oraz odrębne zasady delegowania kierowców.
Przedmiotowe rozwiązania mają na celu ujednolicenie systemu naliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz wysokości zaliczki na podatek dochodowy kierowców. Istotę ujednoliconej stawki diety zagranicznej należy rozumieć jako wprowadzenie tzw. „wirtualnej diety”, która ułatwiłaby sposób rozliczania ulg w zakresie naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla kierowców w transporcie międzynarodowym.
Proponuje się zatem:
1)
aby w przypadku kierowców zatrudnionych w Polsce i wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie wchodziła kwota stanowiąca równowartość 60 EUR za każdy dzień pobytu poza granicami Polski. Obecnie wysokości „wirtualnych diet” różnią się między państwami i wynoszą np. w Niemczech 49 EUR, we Francji 55 EUR, w Czechach 41 EUR, na Słowacji 47 EUR. Takie zróżnicowanie generuje dodatkowe koszty związane ze skomplikowaną obsługą tych rozliczeń. Jeżeli kierowca nie osiągnie wynagrodzenia brutto w wysokości 6 935 zł, nie będą miały zastosowania ww. odliczenia
2)
aby wolna od podatku była część przychodów kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe uzyskiwanych ze stosunku pracy lub umowy zlecenia, za każdy dzień pobytu zagranicą w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro, licząc od pierwszego dnia tego pobytu. Obecnie wysokość tej kwoty jest zmienna i uzależniona od kraju, w którym kierowca wykonuje przewozy i wynosi 30% diety odliczanej od składek ZUS
3)
w przypadku kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek PIT nie będą wchodziły należności stanowiące zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów, m.in. noclegu w przypadku tygodniowego regularnego okresu odpoczynku, którego kierowca nie może odbierać w pojeździe, podróży środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy do miejsca, w którym kierowca rozpocznie przewóz oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków.
Dodatkowo mając na uwadze utrudnienia związane z dostępem do danych rejestrowanych przez tachograf mające wpływ na określenie wysokości wynagrodzenia należnego za pracę kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe, uznanego za pracownika delegowanego w rozumieniu krajowych przepisów państwa, na terytorium którego kierowca jest delegowany, proponuje się, aby w drodze odstępstwa od art. 85 § 1 i 2 ustawy kodeks pracy
4)
wynagrodzenie mogło być płatne w dwóch ratach, w stałym i ustalonym z góry terminie

Konkretne propozycje zmiany

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców wprowadzony zostanie nowy rozdział 3b dot.: „Zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe”. Zmiany dotyczyć będą m.in. liczenia dni pobytu pracownika za granicą. Ponadto, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami w odniesieniu do zakresu podmiotowego powyższej regulacji, które nasiliły się po 2 lutego 2022 r. zaproponowano, aby określone przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców nie miały zastosowania do wszystkich kierowców.
Proponowane ujednolicenie systemu naliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz wysokości zaliczki na podatek dochodowy kierowców, przez zastosowanie jednolitej stawki diety zagranicznej (tzw. „wirtualnej diety”), niewątpliwie pozytywnie wpłynie na wysokość netto wynagrodzenia wypłacanego kierowcom oraz umożliwi samodzielne wyliczenie przez pracowników tych należności. Takie rozwiązanie przyczynia się do większej pewności i określoności prawa.
Jeżek Przemysław
Szkolenia: https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/